تغییرات خون شناسی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با نانو نقره پس از تغذیه با مکمل های غذایی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گرگان

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 هیات علمی دانشگاه گرگان

4 گروه شیلات؛ مرکز تحقیقات آرتیما ارومیه

5 تحقیقات شیلات ایران

چکیده

به دلیل نو ظهور بودن فناوری نانو و عدم آگاهی کافی از خطرات احتمالی این ذرات از یک سو و اثرات مفید پروبیوتیک‏ها بر آبزیان از سوی دیگر، سبب شد که تحقیق حاضر به بررسی اثرات آلاینده نانو نقره بر شاخص‌های فیزیولوژیک ماهی کپور تغذیه شده با پروبیوتیک (باکتری باکتوسل) و پریبیوتیک (قارچ دکمه ای) و سین‌بیوتیک انجام شود کل دوره‌ی انجام آزمایش 60 روزی بود و پارامترهای مؤثر فیزیکوشیمیایی نیزکنترل بودند. در مجموع، ماهیان تحت ۴ تیمار آزمایشی قرار گرفتند و پس از ۶ هفته تغذیه با پروبیوتیک، در دوره‌ی۱۴ روز با نانو ذرات نقره مواجهه داده شدند. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که میزان M.C.H ، M.C.H.C، MCV و هموگلوبین خون اختلاف معنی داری با گروه شاهد داشتند (05/0p <). بطوری که پروبیوتیک منجر به کاهش شاخص‌های مذکور گردید. هموگلوبین در تیمارهای پروبیوتیک و سین‌بیوتیک افزایش و در تیمار پریبیوتیک کاهش را نشان داد، که این افزایش هم اختلاف معنی داری با گروه شاهد داشت (05/0p <). میزان لنفوسیت ها و ائوزینوفیل ها در تیمار شامل پروبیوتیک افزایش یافته و در تیمار حاوی سین بیوتیک بالاترین میزان نوتروفیل مشاهده گردید همچنین در ارتباط با منوسیت ها نتایج نشان داد در تیماری که پریبیوتیک حضور دارد منوسیت ها بالاترین میزان را دارند. که مکمل های غذایی مورد استفاده در این مطالعه تا حد زیادی در بهبود عملکرد و مقاومت ماهی کپور معمولی در مواجهه با آلودگی نانو ذرات نقره نقش ایفا کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Haematological response of Cyprinus carpio in the face of nano silver after feeding with food supplements

نویسندگان [English]

  • hanieh mallahi 1
  • Akiakbar hedayati 2
  • hosein hosseinifar 3
  • ali jafar 4
  • tahere bagheri 5
1 gorgan univ
2 gorgan
3 gorgan
4 gorgan
5 IFRO
چکیده [English]

Abstract. Due to the emergence of nanotechnology and the lack of awareness of the potential risks of these particles on the one hand and the beneficial effects of probiotics on aquatic animals on the other hand, the present study examined the effects of nano silver contamination on the physiological indices of carp fed fish Probiotics (bacterial bacteria), and periBitic (button mushroom) and synbiotic. The whole period of the experiment was 60 days, and the effective physico-chemical parameters were also controlled. In general, the fish were subjected to four experimental treatments and exposed to silver nanoparticles after six weeks of feeding with probiotic. The results of the analysis showed that M.C.H, M.C.H.C, MCV and hemoglobin had a significant difference with the control group (P <0.05). Probiotics have led to a reduction in these indexes. Hemoglobin increased in probiotic and synbiotic treatments and decreased in prebiotic treatment, which showed a significant difference with the control group (P <0.05). The amount of lymphocytes and eosinophils in probiotic treatment increased and the highest neutrophil content was observed in synbiotic treatment. Also, in relation to monocytes, the results showed that monocytes have the highest levels in the treatment of prebiotics. The nutritional supplements used in this study greatly contribute to improving the performance and resistance of common carp fish in the face of exposure to silver nanoparticles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Probiotics
  • Cyprinus carpio
  • Resistance improvement
  • Silver nanoparticles
1.Akrami, R., Iri, Y., and KhoshbavarRostami, H. 2013. Effect of dietary supplementation offructooligosaccharide (FOS) on growth performance, survival, lactobacillus bacterial population and hemato-immunological parameters of stellate sturgeon (Acipenser stellatus) juvenile. Fish & Shellfish Immunology. 35: 1235-1239.
2.Buentello, J.A., Neill, W.H., and Gatlin III, D.M. 2010. Effects of dietary prebiotics on the growth, feed efficiency and non specific immunity of juvenilered drum Sciaenopsocellatus fed soybean based diets. Aquaculture Research,41: 411-418.
3.Burruiow, G., GatlinIII, D.M., andHume, M. 1999. Effects of thePrebiotics GroBiotic® A and Inulin on the Intestinal Microbiota of Red Drum, Sciaenopsocellatus. J. World Aquacul. Soc. 40: 440-443.
4.Ferguson, R.M.W., Merrifield, D.L., Harper, G.M., Rawling, M.D., Mustafa, S., Picchietti, S., Blacazar, J.L., and Davies, S.J. 2010. The effect of Pediococcus acidilactici on the gut microbiota and immune status of ongrowing red tilapia (Oreochromis niloticus). J. App. Microbiol. 109: 3. 851-862.
5.Fuller, R. 1989. Probiotics in man and animals. J. Appl. Bacteriol.
  6.Ibrahem, M.D., Fathi, M., Mesalhy, S., and Abd El-Aty, A.M. 2010. Effect of dietary supplementation of inulin and vitamin C on the growth, hematology, innate immunity, and disease resistance of Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Fish & Shellfish.
7.Zhong, X., Wang, Y., Gu, Q., and Li, W. 2010. Effects of different dietary selenium sources (selenium nanoparticle and selenomethionine) on growth performance, muscle composition and glutathione peroxidase enzyme activity of crucian carp (Carassius auratus gibelio). Aquaculture, 291: 1. 78-81.
8.Savari, N., Hoseinifar, S.H., Merrifield, D.L., Barati, M., and Abadi, Z.H.2013. Dietary supplementation of fructooligosaccharide (FOS) improves the innate immune response, stress resistance, digestive enzyme activities and growth performance of Caspian roach (Rutilusrutilus) fry. Fish & Shellfish Immunology. 32: 316-321.
9.Ringo, E., Olsen, R.E., Dalmo, R.A., Amlund, H., Hemre, G., and Bakke, A.M. 2010. Prebiotics in aquaculture: a review. Aquaculture Nutrition. 16: 117-136.
10.Revell, P.A. 2006. The biologicaleffects of nanoparticles. Nanotechnology Perceptions. 2: 283-298.
 11.Mohan, B.R., Kadirvel, S.K., Natarajan, R., and Bhaskaran, M. 2009. Effect of probiotic supplementation on growth nitrogen utilization and serum cholestrol in broilers. - British Poultry Science.37: 395-401.
12.Lim, C., Klesius, P.H., Li, M.H., and Robinson, E.H. 2000. Interaction between dietary levels of iron and vitamin C on growth, hematology, immune response and resistance of channel catfish (Ictaluruspunctatus) to Edwardsiellaictaluri challenge. Aquaculture. 185: 313-327.
 13.Ailon, Q., Xu, H., and Mai, K. 2009. Effects of dietary supplementation of Bacillus subtilis and fructooligosaccharide on growth performance, survival, non-specific immune response and disease resistance of juvenile large yellow croaker, Larimichthyscrocea. Aquaculture. 317: 155-161.
14.Genc, M.A., Aktas, M., Genc, E., and Yilmaz, E. 2007. Effects of dietary mannan oligosaccharide on growth, body composition and hepatopancreas histology of Penaeussemisulcatus(de Haan 1844). Aquaculture Nutrition 13: 156-161.