مروری بر اهمیت ‌تورین در آبزی‌پروری و نقش آن در رشد و فیزیولوژی ماهی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی. مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان

چکیده

تورین یک اسید آمینه است که به میزان زیاد در بدن ماهی وجود دارد ولی در ساختار پروتئین شرکت نمی‌کند. مقدار تورین در منابع گیاهی کم است و استفاده از این منابع در جیره ماهی نیاز به استفاده از تورین در جیره را افزایش می‌دهد. این ماده دارای نقش‌های زیادی در ماهی است که می‌توان به متابولیسم چربی، پایداری غشاء سلولی، افزایش ایمنی و بهبود وضعیت آنتی اکسیدانی اشاره کرد. در این مقاله، مطالعات انجام شده روی اثر تورین بر ماهی جمع‌بندی شده است و نتیجه حاکی از این است که افزودن تورین اثرات مثبتی بر ماهی دارد. همچنین، نتایج مطالعات اخیر نشان می‌دهد که مقادیر بالای تورین باعث اثر منفی بر رشد و سلامت ماهی می‌شوند. در مجموع، اثر تورین بر ماهی وابسته به شرایط مختلف است و نوع گونه ماهی و ترکیب جیره غذایی باید مد نظر قرار گیرد؛ زیرا اگرچه افزودن تورین باعث افزایش رشد، بهبود متابولیسم چربی، وضعیت آنتی-اکسیدانی و وضعیت اسمزی می‌شود، مقادیر بالای تورین باعث کاهش رشد، تضعیف ایمنی، استرس اکسیداتیو و آسیب به کبد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A review on importance of taurine in aquaculture and it effect on fish growth and physiology

چکیده [English]

Taurine is an amino acid that found at high concentration in fish body, but does not contribute in protein structure. Plant sources have low taurine content and use of these sources in fish diet resulted in increased taurine application in the diet. This compound has many roles in fish including lipid metabolism, cell membrane stability, immune augmentation and improvement in antioxidant status. In this paper, studies on the effects of taurine on fish have been concluded and the result suggests that taurine supplementation is beneficial for fish. Also, recent studies show that excess taurine supplementation deteriorates fish growth and health. In conclusion, effect of taurine on fish is dependent on a variety of conditions and fish species and dietary composition should be considered; because, although taurine supplementation leads to growth promotion, and improvement in lipid metabolism, antioxidant and osmotic status, high levels of taurine results in growth depression, immunosuppression, oxidative stress and hepatic injury.

کلیدواژه‌ها [English]

  • taurine
  • growth
  • Nutrition
  • physiology
1. Aruoma, O.I., Halliwell, B., Hoey, B.M., and Butler, J. 1988. The antioxidant action of
taurine, hypotaurine and their metabolic precursors. Biochemiatry Journal, 256: 251-255.
2. Assem, H., and Hanke, W. 1983. The significance of the amino acids during osmotic
adjustment in teleost fish-I. Changes in the euryhaline Sarotherodon mossambicus.
Comparative Biochemistry and Physiology, 74A: 531-536.
3. Bañuelos-Vargas, I., López, L.M., Pérez-Jiménez, A., and Peres, H. 2014. Effect of fishmeal
replacement by soy protein concentrate with taurine supplementation on hepatic
intermediary metabolism and antioxidant status of totoaba juveniles (Totoaba macdonaldi).
Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology,
170: 18-25.
4. Boonyoung, S., Haga, Y., and Satoh, S. 2013. Preliminary study on effects of methionine
hydroxy analog and taurine supplementation in a soy protein concentratebased diet on the
biological performance and amino acid composition of rainbow trout [Oncorhynchus mykiss
(Walbaum)]. Aquaculture Research, 44: 1339-1347
5. Carneiro, E.M., Latorraca, M.Q., Araujo, E., Beltrá, M., Oliveras, M.J., Navarro, M., Berná,
G., Bedoya, F.J., Velloso, L.A., Soria, B., and Martín F. 2009. Taurine supplementation
modulates glucose homeostasis and islet function. Journal of Nutritional Biochemistry 20:
503–511.
6. Chatzifotis, S., Polemitou, I., Divanach, P., and Antonopoulou, E. 2008. Effect of dietary
taurine supplementation on growth performance and bile salt activated lipase activity of
common dentex, Dentex dentex, fed a fish meal/soy protein concentrate-based diet.
Aquaculture, 275: 201-208.
7. Espe, M., Ruohonen, K., and ElMowafi, A. 2012. Effect of taurine supplementation on the
metabolism and body lipidtoprotein ratio in juvenile Atlantic salmon (Salmo salar).
Aquaculture Research, 43: 349-360.
8. Fukuda, K., Hirai, Y., Yoshida, H., Nakajima, T., and Usai, T. 1982. Free amino acid content
of lymphocytes and granulocytes compared. Clinical Chemistry, 28: 1758-1761.
9. Gaylord, G.T., Barrows, F.T., Teague, A.M., Johansen, K.A., Overturf, K.E., and Shepherd,
B. 2007. Supplementation of taurine and methionine to all-plant protein diets for rainbow
trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture, 269: 514-524.
10.Goto, T., Takagi, S., Ichiki, T., Sakai, T., Endo, M., Yoshida, T., Ukawa, M., and Murata, H.
2001. Studies on the green liver in cultured red sea bream fed low level and non-fish meal
diets: Relationship between hepatic taurine and biliverdin levels. Fisheries Sciences, 67: 58–
63.
11.Han, Y., Koshio, S., Jiang, Z., Ren, T., Ishikawa, M., Yokoyama, S., and Gao, J. 2014.
Interactive effects of dietary taurine and glutamine on growth performance, blood parameters
and oxidative status of Japanese flounder Paralichthys olivaceus. Aquaculture, 434: 348-
354.
12.Hisashi, T., Yukio, Y., and Kinya, K. 1979. Protective actions of taurine against
streptozotocin-induced hyperglycemia. Biochemical Pharmacology 28: 2807-2811.
13.Hoseini, S.M., Hosseini, S.A., and Soudagar, M. 2016. Effect of dietary taurine and
methionine on blood serum lipids, glucose and proteins levels in Persian sturgeon (Acipenser
persicus, Borodin, 1897) fed plant-based diets. Journal of Animal Environment, 8: 129-136
14.Hoseini, S.M., Hosseini, S.A., Eskandari, S., and Amirahmadi, M. 2017b. Effect of dietary
taurine and methionine supplementation on growth performance, body composition, taurine
retention and lipid status of Persian sturgeon, Acipenser persicus (Borodin, 1897), fed with
plant-based diet. Aquaculture Nutrition. (In press)
15.Hoseini, S.M., Hosseini, S.A., Eskandari, S., Amirahmadi, M., and Soudagar, M. 2017a. The
effect of dietary taurine on growth performance and liver histopathology in Persian sturgeon,
Acipenser persicus (Borodin, 1897) fed plant-based diet. Aquaculture Research. (In press)
16.Hosseini, S.A., Hoseini, S.M., and Abolhasani, M.H. 2015a. Study on the effect of dietary
taurine on serum lipoproteins and non-specific immune response in Persian sturgeon
(Acipenser persicus). Final report of research project. Gorgan University of Agricultural
Sciences and Natural Resources.
17.Hosseini, S.A., Hoseini, S.M., and Ghelichpour, M. 2015b. Study on the effect of dietary
taurine on serum hepatic and antioxidant enzymes and hepatic histopathological alterations
in Persian sturgeon (Acipenser persicus). Final report of research project. Gorgan University
of Agricultural Sciences and Natural Resources.
18.Jirsa, D., Davis, D.A., Salze, G.P., Rhodes, M., and Drawbridge, M. 2014. Taurine
requirement for juvenile white seabass (Atractoscion nobilis) fed soy-based diets.
Aquaculture, 422: 36-41
19.Kim, S.K., Matsunari, H., Takeuchi, T., Yokoyama, M., Furuita, H., Murata, Y., and Goto,
T. 2008. Comparison of taurine biosynthesis ability between juveniles of Japanese flounder
and common carp. Amino Acids, 35: 161–168.
20.Kulakowski, E.C., and Maturo, J. 1984. Hypoglycemic properties of taurine: not mediated by
enhancement insulin release. Biochemical Pharmacology, 33: 2835-2838.
21.López, L.M., Flores-Ibarra, M., Bañuelos-Vargas, I., Galaviz, M.A., and True, C.D. 2015.
Effect of fishmeal replacement by soy protein concentrate with taurine supplementation on
growth performance, hematological and biochemical status, and liver histology of totoaba
juveniles (Totoaba macdonaldi). Fish Physiology and Biochemistry, 41: 921-936.
22.Mabile, L., Piolot, A., Boulet, L., Fortin, L.J., Doylen, N., Rodriguez, C., Davignon, J.,
Blache, D., and Lussier-Cacan, S. 2001. Moderate intake of n-3 fatty acids is associated with
stable erythrocyte resistance to oxidative stress in hypertriglyceridemic subjects. American
Journal of Clinical Nutrition, 74: 449–456.
23.Maita, M., Maekawa, J., Satoh, K., Futami, K., and Satoh, S. 2006. Disease resistance and
hypocholesterolemia in yellowtail Seriola quinqueradiata fed a non-fishmeal diet. Fisheries
Sciences, 72: 513–519.
24.Martinez, J.B., Chatzifotis, S., Divanach, P., and Takeuchi, T. 2004. Effect of dietary taurine
supplementation on growth performance and feed selection of sea bass Dicentrarchus labrax
fry fed with demand-feeders. Fisheries Sciences, 70: 74–79.
25.Masuda, M., Horisaka, K., and Koeda, T. 1986. Effects of taurine on neutrophil function in
hyperlipidemic rats. Japanese Journal of Pharmacology, 1986: 40:47.
26.Matsunari, H., Yamamoto, T., Kim, S.K., Goto, T., and Takeuchi, T. 2008. Optimum dietary
taurine level in casein-based diet for juvenile red sea bream Pagrus major. Fisheries
Sciences, 74: 347–353.
27.Nakamura, T., Ogasawara, M., Koyama, I., Nemoto, M., and Yoshida, T. 1993. The
protective effect of taurine on the biomembrane against damage produced by oxygen
radicals. Biological and Pharmaceutical Bulletin, 16: 970–972.
28.Nakamura, T., Ogasawara, M., Koyama, I., Nemoto, M., and Yoshida, T. 1993. The
protective effect of taurine on the biomembrane against damage produced by oxygen
radicals. Biological and Pharmaceutical Bulletin, 16: 970–972.
29.Qi, G., Ai, Q., Mai, K., Xu, W., Liufu, Z., Yun, B., and Zhou, H. 2012. Effects of dietary
taurine supplementation to a casein-based diet on growth performance and taurine
distribution in two sizes of juvenile turbot (Scophthalmus maximus L.). Aquaculture 358:
122-128.
30.Qiu, X.C., Zhao, H.X., Wang, Y.J., and Bai, W.X. 2008. Effect of taurine on the non-specific
immunity and antioxidative competence of carp. Journal of Shanghai Fisheries University,
17: 429-434.
31.Redmond, H.P., Stapleton, P.P., Neary, P., and Bouchier-Hayes, D. 1998. Immunonutrition:
The role of taurine. Nutrition, 14: 599–604.
32.Sakaguchi, M., Murata, M., Daikoku, T., and Arai, S. 1988. Effects of dietary taurine on
tissue taurine and free amino acid levels of the chum salmon, Oncorhynchus keta, reared in
freshwater and sea water environments. Comparative Biochemistry and Physiology, 89A:
437-442.
33.Sakai, T., Watanabe, K., and Kawatsu, H. 1987. Occurrence of ditaurobilirubin, bilirubin
conjugated with two moles of taurine, in the gallbladder bile of Yellowtail, Seriola
quinqueradiata. Journal of Biochemistry, 102: 793-796.
34.Takagi, S., Murata, H., Goto, T., Hatate, H., Endo, M., Yamashita, H., and Ukawa, M. 2011.
Role of taurine deficiency in inducing green liver symptom and effect of dietary taurine
supplementation in improving growth in juvenile red sea bream Pagrus major fed nonfishmeal diets based on soy protein concentrate. Fisheries Science, 77: 235-244.
35.Takagi, S., Murata, H., Goto, T., Hayashi, M., Hatate, H., Yoshida, T., Sakai, T., Yamashita,
H., and Ukawa, M. 2006. Efficacy of taurine supplementation for preventing green liver
syndrome andimproving growth performance in yearling red sea bream Pagrus major fed
low-fishmeal diet. Fisheries Science, 72: 1191–1199.
36.Timbrell, J.A., Seabra, V., and Waterfield, C.J. 1995. The in vivo and in vitro protective
properties of taurine. General Pharmacology: The Vascular System. Vol. 26. Pp: 453-462.
37.Watson, A.M., Barrows, F.T., and Place A.R. 2014. Effects of graded taurine levels on
juvenile cobia. North American journal of aquaculture. 76: 190-200.
38.Watson, A.M., Barrows, F.T., and Place, A.R. 2013. Taurine supplementation of plant
derived protein and n-3 fatty acids are critical for optimal growth and development of cobia,
Rachycentron canadum. Lipids, 48: 899-913
39.Wu, Y., Han, H., Qin, J., and Wang, Y. 2015. Replacement of fishmeal by soy protein
concentrate with taurine supplementation in diets for golden pompano (Trachinotus ovatus).
Aquaculture Nutrition, 21: 214-222.
40.Yang, H., Tian, L., Huang, J., Liang, G., and Liu, Y. 2013. Dietary taurine can improve the
hypoxia-tolerance but not the growth performance in juvenile grass carp Ctenopharyngodon
idellus. Fish Physiology and Biochemistry, 39: 1071-1078.
41.Yun, B., Ai, Q., Mai, K., Xu, W., Qi, G., and Luo, Y. 2012. Synergistic effects of dietary
cholesterol and taurine on growth performance and cholesterol metabolism in juvenile turbot
(Scophthalmus maximus L.) fed high plant protein diets. Aquaculture, 324: 85-91.