ارزیابی کیفی آب رودخانه زاینده‏ رود متأثر از دوره خشکسالی بااستفاده از شاخص‌های زیستیBMWP ،ASPT وهلسینهوف

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد ، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

شناسایی میزان‌آلودگی منابع‌آب با استفاده از شاخص‌های زیستی بخصوص بزرگ‌بی‏مهرگان کفزی، اطلاعات مناسبی را جهت ارزیابی اکوسیستم‌های آبی فراهم می‌کند.در این مطالعه کیفیت آب‌رودخانه زاینده رود با توجه به اهمیت آن در فعالیت‏های کشاورزی، شهری و صنعتی منطقه بررسی شد. بدین منظور طی سال 1392 در ایستگاه‏های باغ بهادران، پل فلاورجان، پل غدیر، پل اتوبان(چوم) و پل‌زیار نمونه‏برداری ماهانه (درزمان جاری بودن آب) صورت گرفت. نتایج حاصل از محاسبه شاخص‌های‌زیستی‌BMWP،ASPT وهلسینهوف با مدت‌زمان مشابه در سال1386(قبل از خشکسالی) مقایسه شد. مقادیر شاخص‌های BMWP،ASPT وهلسینهوف روندکاهش کیفیت آب رودخانه در ایستگاه های مختلف در مقایسه بامدت زمان مشابه را نشان داد. یر اساس مقادیر شاخص های مذکور کیفیت آب ایستگاه های پل اتوبان و پل زیار در شرایط خیلی بد قرار گرفت. پارامترهای EC‌، ‌BOD5،COD ‌، فسفات و دما با شاخص‏های BMWP،ASPT همبستگی منفی نشان داد. در مجموع به دلیل وقوع خشکسالی‏های متوالی کیفیت آب‌رودخانه زاینده‏رود بر اساس شاخص های زیستی در طبقه کیفی بد تا خیلی بد قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A‌ssessing the water quality of Zayandeh Rud River affected of drough period using BMWP, ASPT and Hilsenhoff biological indices

چکیده [English]

Identification the extent of water pollution provides useful information for aquatic ecosystems assessment using biological indices, especially benthic macroinvertebrates. This study aimed to evaluate the water quality of Zayandeh-Roud River due to its importance for agriculture, urban and industry sectors. Water samples were collected from Baghbadoran, Falavarjan Bridge, Ghadir Bridge, Freeway Bridge(Chum) and Ziar Bridge stations in 2013 on a monthly basis. BMWP, ASPT and Hilsenhoff as biological indices of river water quality were compared with the same period in2007(before the drought). Results of indices water quality of Freeway Bridge(Chum) and Ziar Bridge stations was very bad. The values of BMWP and ASPT in this time period (2007-2013) of water quality were decreased. Results showed a negative significant correlation between these indices and EC, BOD5, COD, phosphate and temperature of river water. According to the results the water quality of Zayandeh-Roud river has classified in bad to very bad due to frequent drought events.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BMWP indice
  • Macroinvertebrates
  • Water quality
  • Zayandeh Rud River