اثر تزریق عضلانی ویتامین E بر ماندگاری ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان در طول نگهداری در یخچال (1± 4 درجه سانتی‌گراد)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیاز

2 دانشجو

3 استادیار

4 دانشجوی دکتری

چکیده

یکی از مهمترین مشکلات ماهیان، کوتاه بودن مدت زمان ماندگاری به دلیل وجود اسیدهای چرب غیراشباع بالا می‌باشد. لذا با کمک ترکیبات آنتی اکسیدان می توان مدت ماندگاری ماهی را افزایش داد.هدف از پژوهش حاضر تأثیر ویتامین E به عنوانآنتی-اکسیدان طبیعی بر افزایش ماندگاری فیله ماهی‌ قزل‌آلای رنگین‌کمان نگهداری شده در دمای یخچال(1 ± 4 درجه سانتی‌گراد) بود.تیمارها شامل تیمار 1 (شاهد)، تیمار 2 (تزریق عضلانی 1/0% ویتامین E) و تیمار 3 (تزریق عضلانی 3/0%ویتامین E بودند؛ پس از گذشت 48 ساعت از زمان تزریق ماهیان صید شده، سپس فیله و در دمای یخچال نگهداری شدند. در یک دوره 16 روزه آزمون‌های شیمیایی (TVN-B، FFA، TBA و PV)، میکروبی (TVC) و آنالیز حسی انجام پذیرفت.اکسیداسیون چربی در هر سه تیمار با گذشت زمان تفاوت معنی‌داری (05/0˂P) را نشان داد. مقدار FFA هم در همه تیمارها افزایش یافته اما میزان آن در تیمار 3 کم‌تر بوده و بین تیمارها تفاوت معنی‌‌داری (05/0 ˂P) وجود داشت. میزان TVC و TVN-B در همه تیمارها تفاوت معنی‌داری (05/0 ˂P) را نشان دادو بین تیمارهای مختلف در میزان بار باکتریایی کل تفاوت معنی‌داری دیده نشد؛ همچنین از نظر آنالیز حسی، شاخص‌های بو، رنگ و بافت نتایج تیمار 3 نسبت به دو تیمار دیگر قابل قبول‌تر بود.با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش تزریق عضلانی ویتامین E به عنوان یک نگهدارنده طبیعی، می‌تواند جهت افزایش ماندگاری فیله ماهی‌ قزل‌آلای رنگین‌کمان استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of intramuscular injection of vitamin E on rainbow trout preservation during storage refrigerator (4±1° C)

چکیده [English]

One of the most important problems of fish is the short shelf lifebecause of the high unsaturated fatty acids. So, with the help of antioxidant compounds can be increased shelf life of fish. The aim of this study was to investigate the effect of vitamin E as a natural antioxidant to increase shelf life of rainbow trout fillet during storage at refrigerator temperature (4±1 0C). Treatments were including treatment 1 (control), treatment 2 (intramuscular injection of 1% vitamin E) and treatment 3 (intramuscular injection of 3% vitamin E). After 24 hours of injection, fishes caught, then were fillet and kept at refrigerator temperature. In a period of 16 days, Chemical (TVB-N, FFA, TBA and PV), microbial tests (TVC) and sensory analysis were performed. Fat oxidation in all three treatments showed significant differences (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Antioxidant
  • rainbow trout
  • Intramuscular injection
  • Vitamin E
  • Shelf life