اثرات نسبت های مختلف رقیق سازی و غلظت های مختلف دی متیل سولفوکساید، متانول و اتیلن گلیکول روی پارامترهای حرکتی اسپرم های انجمادزدایی شده فیل ماهی (Huso huso)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

انجماد اسپرم به عنوان روشی موثر در جلوگیری از انقراض نسل گونه های در معرض خطر می باشد. هدف از این پژوهش، بررسی اثر حفاظتی مواد محافظ سرمایی در غلظت های مختلف و تاثیر نسبت های مختلف رقیق سازی روی درصد و زمان تحرک اسپرم ها پس از انجمادزدایی بود. برای این کار از دی متیل سولفوکساید، متانول و اتیلن گلیکول به عنوان مواد محافظ سرمایی استفاده گردید که هر کدام درغلظت های 5، 10 و 20 درصد به رقیق کننده (30 میلی مول تریس، 23/4میلی مول ساکارز، 0/25میلی مول کلرید پتاسیم) اضافه شدند. سپس رقیق کننده با نسبت های 0/5: 1، 1 : 1 و 2 : 1 با اسپرم مخلوط شده و سپس اسپرم منجمد شد. در این تحقیق از اسپرم 3 مولد نر فیل ماهی استفاده شد. اسپرم های منجمد شده بعد از 15 و 30 روز از حالت انجماد خارج شدند. آزمایش انجام شده نشان داد که بالاترین طول دوره تحرک و درصد تحرک اسپرم های انجمادزدایی شده بعد از 15 و 30 روز انجماد، در اسپرمی که دارای دی متیل سولفوکساید 10 درصد و نسبت رقیق سازی 1 : 1 بود مشاهده شد (بترتیب ثانیه 20/42± 230/32 و درصد 2/60±23/41; ثانیه 18/10± 218/20 و درصد 1/90±20/12). همچنین کمترین طول دوره تحرک و درصد تحرک اسپرمهای انجمادزدایی شده بعد از 15 و 30 روز انجماد، در اسپرمی که دارای اتیلن گلیکول 20 درصد و نسبت رقیق سازی 2 : 1 بود مشاهده شد (بترتیب ثانیه 18/40± 92/24 و درصد 1/30±9/20; ثانیه 19/80± 65/37 و درصد 1/00±7/00).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of dilution rates and different concentration of dimethyl sulphoxide, methanol and ethylene glycol on motility parameters of Beluga (Huso huso) post-thawed sperm

نویسندگان [English]

  • Ali Sadeghi
  • Mohamad Reza Imanpoor
  • Vahid Taghizadeh
چکیده [English]

Cryopreservation is as an effective way to prevent species extinction risk. In this study, we have investigated the protective effect of different concentrations cryoprotectant and effect of different dilution ratios on sperm motility percent and its motility duration after thaw. For this work dimethyl sulfoxide, methanol and ethylene glycol was used as cryoprotectant, each at concentration of 5, 10 and 20% were added to the extender (30mM Tris, 23.4mM sucrose, 0.25mM KCl, PH 8.0). Then, extender with 1:0.5, 1:1 and 1:2 mixture ratios of the extender and sperms collected and the sperm was frozen. In this study semen obtained from three Beluga males were used. Frozen sperms after 15 and 30 days were excluded from freezing. The results of the experiment showed that highest motility duration and the most motility percentage of post-thawed sperms after 15 and 30 days was related to the sperm with the concentration of dimethyl sulfoxide 10% and the dilution ratio of 1:1 (230.32±20.42 s and 23.41±2.60%; 218.20±18.10 s and 20.12±1.90%, respectively). Also minimum motility duration and the most motility percentage of post-thawed sperms after 15 and 30 days was related to the sperm with the concentration of ethylene glycol 20% and the dilution ratio of 1:2 (92.24±18.40 s and 9.20±1.30%; 65.37±19.80 s and 7.00±1.00%, respectively).

کلیدواژه‌ها [English]

  • beluga
  • Sperm
  • cryoprotectant
  • Motility