رفتار اطلاع‌یابی پرورش دهندگان ماهیان گرمابی منطقه سنگر شهرستان رشت، استان گیلان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت کشاورزی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان

3 استادیار، گروه مدیریت کشاورزی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر

4 باشگاه پژوهشگران جوان، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت

چکیده

امروزه، سهم دانش و اطلاعات در ارتقا بهره‌وری، تحصیل پایداری و توانمندسازی منابع انسانی بخش کشاورزی به‌خوبی شناخته شده است. هدف این تحقیق توصیفی-پیمایشی، بررسی رفتار اطلاع‌یابی پرورش دهندگان ماهیان گرمابی در منطقه سنگر شهرستان رشت بود. جامعه آماری شامل همه‌ی مدیران واحدهای تکثیر و پرورش ماهیان گرم‌آبی (100=N) بود که حجم نمونه با استفاده از جدول حداقل حجم نمونه بارتلت و همکاران مشخص شد (70=n). ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه‌ای بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط کارشناسان مورد تأیید قرار گرفت. همچنین برای سنجش پایائی پرسشنامه، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد (دسترسی به منابع اطلاعاتی 81/0، ارزیابی اطلاعات 72/0، حفظ و نگهداری اطلاعات 79/0). یافته‌های تحلیل خوشه‌ای حاکی از آن بود که افراد مورد مطالعه در این تحقیق از لحاظ ارزیابی اطلاعات از وضعیت خوبی برخوردار بوده‌اند. همچنین اکثریت مدیران واحدهای پرورش ماهیان گرم‌آبی از رفتار اطلاع‌یابی متوسطی برخوردار بودند. بین رفتار اطلاع‌یابی پرورش‌دهندگان و میزان تحصیلات، رابطه مثبت و معنی‌دار وجود داشت. همچنین بین رفتار اطلاع‌یابی و سن رابطه منفی و معنی‌داری در سطح خطای یک درصد وجود داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Information Seeking Behaviour of Carp Farmers in Sangar’s Area of Rasht Township, Guilan Province

نویسنده [English]

  • Mohammad Sadegh Allahyari 1
1 Department of Agricultural Management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
چکیده [English]

These days knowledge and information play a vital role in promoting of productivity and sustainability. The main purpose of this descriptive– survey research was to analysis information seeking behavior of Carp Farmers in Sangar’s area of Rasht County. Information seeking behavior of farmers including definition process and gathering information of usage technology, evaluation, information saving, updating and further use of this information in necessity time, evaluated and checked. All of carp farmers (N=100) were statistical population of the study. 70 persons selected for sample statistical in this research. Content and face validity of research tool was obtained by a panel of experts. To measure the reliability of the questionnaire, Cronbach Alpha coefficients were calculated (alpha= 0.81- 0.79) for different part of questionnaire. The data were analyzed by SPSS software in inferential and descriptive statistics. In analytical part, there is positive significant between seeking behavior to information resources and educational level. There is negative significant between assessment information and age, but there is positive significant between this variable and educational level. Also, there is negative significant between information saving behavior and age. The results of cluster analysis showed information assessment component (M=2.67) was in first ranked, information saving component was in Second ranked (M=2.49) and access to information component (M=2.15) was in third ranked. This means that respondents have better situation in information assessment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Seeking
  • Information Finding
  • Information Assessment
  • Information Saving
  • Carp Farmers