بررسی مصرف آبزیان و فرآورده‌های شیلاتی در شهر رشت و شناسایی عوامل موثر بر تقاضا

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه شیلات و آبزیان موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی

2 دانش‌آموخته

3 استاد، اپیدمیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

4 کارشناس ارشد

چکیده

اچکیده
اصلاح و تغییر ساختار تغذیه‌ای یک جامعه نیازمند جمع‌ آوری اطلاعات مرتبط از آن است. از اینرو وضعیت مصرف آبزیان مردم شهر رشت با تکمیل 500 پرسشنامه بطور تصادفی طبقه‌ای در سال 1392 بررسی شد. حجم نمونه از آزمون کوکران محاسبه و اطلاعات جمع‌آوری شده به روش آمار توصیفی با نرم‌افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مصرف محصولات شیلاتی به میزان یکبار در هفته از بیشترین فراوانی (75/32%) برخوردار بود و دفعات مصرف آبزیان با فاصله زمانی بیش از یک ماه کم‌ترین سهم را داشتند. از نظر فصل بیشترین میزان مصرف در فصل زمستان(48/46%) و کم‌ترین در فصل تابستان (07/13%) بود. الویت مصرف با فراوانی 25/92% مربوط به محصولات شیلاتی تازه بود. در بین ماهیان پرورشی الویت انتخاب به ترتیب شامل قزل‌آلای رنگین‌کمان، آمور، فیتوفاگ و کپور بود. در ماهیان دریایی نیز مصرف ماهیان دریایی شمال نسبت به ماهیان جنوب در الویت بودند. عمده مصرف آبزیان بصورت سرخ کرده(75/91%) بود. در 25/57% پاسخگویان، گران بودن محصولات شیلاتی را عامل اصلی عدم مصرف آبزیان ‌دانستند. 5/19% بوی بد و ظاهر نامناسب، 16%، نشناختن آبزیان به عنوان یک غذای مناسب و در 25/7% موارد آشنا نبودن مردم با روش‌های طبخ را از عوامل بازدارنده در مصرف محصولات شیلاتی معرفی کردند. 5/55% پاسخ دهندگان کاهش قیمت و 2/28% تبلیغات رسانه‌ای را موثرترین عامل برای افزایش مصرف اعلام نمودند که سهم تلویزیون از تبلیغات رسانه‌ای 87/77% بود. در نهایت 22% پاسخگویان علاقمندی خود به مصرف محصولات شیلاتی را خیلی زیاد، 5/49% زیاد، 24% کم و 5/4% در حد صفر بیان کردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation on Consumption of Seafood of Rasht City Population & Finding the Effective Factors on its Demand

نویسندگان [English]

  • Kobra yektaye Gorabi 2
  • Ali Reza Bahonar 3
  • Atefeh Amini Fard 4
1 Head of Fisheries Department,Institiute of Technical and Vocational Higher Education
2 BSC
3 professor, Epidemiology, Veterinary Medicine of Tehran University
4 MSC
چکیده [English]

To promote and changing the dietary pattern of any population data collection regarding that society is the first priority, therefore, the situation of seafood consumption in Rasht population was studied. The total number of 500 questionnaires were distributed & completed according to Stratified Random Sampling in the year 2013(1392). Cochran's test was used to calculate the samples bulk. The collected data was analyzed by Descriptive Statistics using SPSS soft ware. The seafood consumption once a week had the most frequency (32.75%) and once per month had the least frequency; with the winter having the highest frequency (46.48%) and summer with the least frequency (13.07%). The fresh sea food with 92.25% frequency had the priority among the consumers. Among the cultured fish, the priorities were given to; Rain bow trout, Grass carp, Silver carp and Common carp respectively. Among the sea fish the consumers were given priority to the Caspian Sea rather than the fish captured from the southern sea. The most consumed seafood were fried ones (91.75%). According to 57.25% of interviewed, the expense was the main reason of not consuming seafood. The bad odor and appearance (19.5%); not knowing the seafood as a good ration (16%) and not being familiar with the cooking methods (7.25%), were the reasons for not consuming the seafood. 55.5% of the interviewed believed that price reduction and 28.2% of those believed that media advertisement (77.87% in TV) were the most important reasons for increasing the seafood consumption. Finally the desire of 22.5% interviewed in using seafood were very high; 49.5% high; 24% low and 4.5% no seafood consumption at all.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fish
  • Food Consumtion
  • Demand of Seafood
  • Rasht