ارزیابی وضعیت سلامت رودخانه زیارت در استان گلستان بر اساس شاخص کیفی NSFWQI

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه گرگان

3 داشگاه گرگان

چکیده

رودخانه‌ها و جریانات از مهمترین منابع آب‌های سطحی هستند. کیفیت آب این منابع به عوامل مختلفی از جمله عوامل هیدرولوژیکی، فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی وابسته است. این منابع از لحاظ توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بسیار حائز اهمیت هستند. حوضه زیارت به عنوان مهمترین منبع سطحی تامین‌کننده آب شرب شهر گرگان و مناطق پیرامون آن، در سال‌های اخیر با کاهش کیفیت آب مواجه بوده است، بنابراین مدیریت و کنترل کیفی آن ضروری و مهم می‌باشد. به این منظور نمونه‌برداری از 10 ایستگاه هیدرومتری در طول آبراهه زیارت (در بهار و تابستان 1391) انجام گرفت. در هر نوبت نمونه-برداری پارامترهای اکسیژن محلول، اسیدیته، اکسیژن مورد نیاز زیستی، آمونیاک، نیترات، فسفات، جامدات کل، دمای آب، کدورت و کمیت فکال‌کلی اندازه‌گیری شدند و داده‌های حاصل به وسیله شاخص کیفی NSFWQI آنالیز شدند. نتایج نشان داد که بهترین وضعیت متعلق به ایستگاه 1 در خرداد ماه و بدترین وضعیت متعلق به ایستگاه 5 در اردیبهشت ماه بوده است. در مجموع نتایج بدست آمده، شرایط کیفی آبراهه زیارت نامطلوب معرفی شد و البته نتایج این تحقیق می‌تواند فرایند تصمیم‌گیری برای کاهش آلودگی پهنه‌های حوضه را با توجه به محدودیت‌های هزینه و زمان تسهیل نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of the health status of the Ziyarat Stream based on NSFWQI quality index (Golestan Province).

چکیده [English]

Rivers and streams are one of the most important water resources. Rivers water quality depends on various conditions such as hydrological, physicochemical and biological processes.Water resources have significant impact on social, economical and political developments. The Zyarat Watershed which is the main source of surface water to supply water for city of Gorgan and surrounding areas has been confronted with potable water quality deterioration problem in the recent years, therefore its management and water quality control has specific importance .In order to, Samples were taken from 10 hydrometery stations (in Spring and Summer 2012) along the Zyarat Stream. At each sampling DO, pH, BOD5, NH3, NO3, PO4, TS, Water temperature, turbidity and Fecalcoli quality was measured. The data were analyzed by NSFWQI quality index. The result showed that the best situation was related to first station in Khordad month and the worst situation was related to 5 station in Ordibehesht month. As for present results quality condition of Zyarat Straem was unsuitable and the decision making process for reducing the pollutant of the Zyarat watershed can be facilitated by taking into consideration the results of this research given the time/budget constraints.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zyarat Stream
  • Golestan Province
  • Water quality index
  • NSFWQI