اثر پروتئین هیدرولیز شده ضایعات ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhyncus mykiss) روی محیط‏ کشت باکتری

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس

2 استادیار، گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استاد، گروه فرآوری محصولات شیلاتی ، دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 کارشناس آزمایشگاه میکروبی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری

5 استادیار، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، ساری

چکیده

ضایعات حاصل ازکارخانجات عمل‏آوری آبزیان، دارای پروتئین قابل بازیافت می‏باشند. در تحقیق حاضر تاثیر آنزیم های پاپائین (منشاء گیاهی)، تریپسین و پپسین (حیوانی)، آلکالاز و پروتامکس و فلاورزایم (میکروبی) و زمان تاثیرگذاری 30، 60، 90، 120، 150 و180 دقیقه بر میزان هیدرولیز ضایعات ماهی قزل‏آلای رنگین‏کمان مطالعه گردید. پروتئین بازیافت شده به عنوان منبع پپتون در محیط کشت دو باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم، آئروموناس‏هیدروفیلا استفاده شد و جذب نوری در زمان‏های0، 3، 9، 6، 12 و 15 ساعت انکوباسیون، اندازه گیری گردید. تاثیرنوع آنزیم و مدت زمان و اثر متقابل آن‏ها بر بازده تولید پروتئین و درجه هیدرولیز دارای اختلاف معنی‏داری بود (05/0‏≥‏‏p). همچنین افزایش مدت زمان تاثیر آنزیم تا 90 دقیقه، برمیزان پروتئین و درجه هیدرولیز تاثیر بیشتری داشت و از 90 به 120 دقیقه، کاهش و از 120 به 180 دقیقه، تقریبا ثابت بود. در این مطالعه پروتئین هیدرولیز شده توسط آنزیم آلکالاز نسبت به سایر آنزیم‏ها از لحاظ میزان پروتئین و درجه هیدرولیزاسیون، بالاتر بود. همچنین باکتری‏ها در محیط کشت حاوی پپتون با تیمارهای آنزیمی نسبت به محیط کشت تجاری MRS و TSB به عنوان نمونه شاهد، رشد بهتری داشتند (05/0‏≥‏‏p).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of hydrolyzed protein of rainbow trout by-products on bacterial growth media

چکیده [English]

By-product of fisheries processing plants applicable protein. In this study effect of papain (plant origin), Trypsin, Pepsin (animal), Alkalaz, Prvtamks, Flavrzaym (microbial), and temperatures of 30, 60, 90, 120, 150, and 180 minutes on the hydrolysis of rainbow trout waste were examined. The recovered peptone in the media as a source of bacteria Lactobacillus plantarum and Aeromonas hydrophila was evaluated in the present study. Effects of enzyme and time and their interactions on degree of hydrolysis and peptone yield was significantly different. The protein content and degree of protein hydrolysis increased by 90 minute and then decreased from 90 to 120 minute, and henceforth was almost constant by 180 minute. The results showed that the protein content and the degree of protein hydrolysis using Alkalaz was better than the other enzymes. Bacteria showed better growth rate in media containing peptone as compared with TSB and MRS as commercial media (control).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enzymatic hydrolysis
  • byproduct
  • rainbow trout
  • bacterial growth media