اثرعصاره سیر و لیمو برکیفیت و ماندگاری فیله ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) کمان بسته‏بندی شده در خلاء طی نگه‏داری در یخچال

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس

2 استادیار، گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان

3 استاد، گروه فرآوری محصولات شیلاتی ، دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان

چکیده

در این مطالعه اثر ضد میکروبی و ضد اکسیداسیونی عصاره ترکیبی سیر و لیمو به میزان 5/1 درصد بر ماندگاری فیله ماهی قزل‏آلای رنگین‏کمان بسته‏بندی شده در خلاء طی نگه‏داری در یخچال بررسی گردید. آزمایش‏های شیمیایی شامل شاخص تیوباربیتوریک اسید (TBA)، pH، آزمایش‏های میکروبی شامل جمعیت میکروبی کل(TVC)، باکتری‏های سرمادوست (PTC) و ارزیابی حسی در یک دوره 20 روزه طی روزهای (0، 5، 10، 15 و 20) انجام گردید. ، اکسیداسیون لیپید ، جمعیت میکروبی‏کل و باکتری‏های سرمادوست در فیله ماهی تیمار شده با عصاره ترکیبی سیر و لیمو به تعویق افتاد و طی مدت نگه‏داری اختلافات معنی‏دار بود (05/0‏≥‏‏p). طبق نتایج حسی و میکروبی، فیله ماهی قزل‏آلای رنگین‏کمان حاوی عصاره ترکیبی سیر و لیمو نسبت به نمونه شاهد در انتهای دوره نگه‏داری قابل استفاده بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of garlic and lemon extract on the quality and shelf life of fillet, vacuum-packaged Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) during refrigerated storage

چکیده [English]

This study Investigated of antibacterial and antioxidant activity of garlic and lemon extract (1.5 %) on the quality and shelf life of fillet, vacuum-packaged Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) during refrigerated storage. were studied by monitoring the microbiological (totalviable count, psycrotrophic), chemical (TBA), pH and sensory changes for a Period of 20 days in (0, 5, 10, 15 and 20). Effect of garlic and lemon extract significantly (p≤0/05) delayed lipid oxidation, psycrotrophic bacteria and total viable count of treated samples. According to sensory and microbial analysis garlic and lemon samples in compare with the control samples were acceptable for eat to end of storage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rainbow trout
  • garlic and lemon extract
  • Vacuum package
  • Shelf life