تکثیر ماهیان نارس قره برون (Acipenser persicus) با استفاده از روش کاشت هورمون LHRH-A

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان

2 دانشجوی دکتری رشته شیلات، تکثیر و پرورش آبزیان. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 گروه شیلات، تکثیر‌و‌پرورش آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

ماهیان خاویاری دریای خزر به دلیل ویژگی‌های منحصر بفردشان دارای ارزش اقتصادی بالایی بوده‌اند. تاسماهی ایرانی به لحاظ استحصال خاویار و گوشت یکی از ماهیان پرارزش دریای خزر قلمداد می‌گردد. امروزه امکان تکثیر طبیعی این ماهی از بین رفته است و یکی از روش‌های تکثیر‌مصنوعی استفاده از هورمون LHRH-A می‌باشد. این تحقیق با هدف بررسی تکثیر ماهیان نارس قره‌برون با استفاده از روش کاشت هورمون LHRH-A با همکاری مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی و مرکز تکثیر‌و‌پرورش شهید مرجانی آق‌قلا صورت‌گرفت. در این پروژه سه تیمار آزمایشی (10، 15 و 20میکروگرم/کیلوگرم وزن بدن) و یک تیمار کنترل در نظر گرفته شد. تکثیر مصنوعی متناسب با روش‌های موجود در مراکز تکثیر‌و‌پرورش ماهیان خاویاری انجام شد. مطالعه حاضر براساس طرح بلوک کاملاً تصادفی با سه تکرار برای هر تیمار انجام گرفت. درصد لقاح و تفریخ با روش آماری ANOVA یک‌طرفه با استفاده از نرم‌افزار SPSS مقایسه شد. برای مقایسه میانگین تیمارهای مختلف از آزمون دانکن و دانت استفاده گردید. نتایج نشان داد بین درصد لقاح و تفریخ تخم‌ها بین گروه کنترل و تیمارهای 2 و 3 اختلاف معنی‌دار وجود دارد. با افزایش هورمون تا g/kgµ 15 درصد لقاح نیز افزایش یافت و پس از آن تا دوز g/kgµ 20 روند نزولی پیدا نمود. با این‌حال این کاهش منتج به ایجاد اختلاف معنی‌دار نگردید. همچنین ارتباط خطی مثبتی بین درصد تفریخ و میزان افزایش دوز هورمون تا g/kgµ 15 نیز وجود داشت. در مجموع کاشت هورمون LHRH-A به مقدار مورد استفاده در این پروژه تاثیر مثبت روی روند بهبود جنسی تاسماهی ایرانی داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Proliferation of immature Persian sturgeon (Acipenser persicus) using plant LHRH-A hormone

چکیده [English]

Sturgeons in the Caspian Sea due to its unique characteristics in terms of economic and social in Caspian countries have a high economic value at the national and even international levels. Persian sturgeon (Acipenser persicus) is considered one of the most valuable Caspian Sea fishes in terms of restocking, caviar and meat production. Nowadays, the possibility of Persian sturgeon Proliferation is gone due to various possible reasons. One of the most effective methods of artificial reproduction is using the LHRH-A hormone plant. In this review, this study aimed to investigate the proliferation of immature Persian sturgeon using LHRH-A hormone plant was done by Research Center of freshwater fish stocks, Shahid Marjani fish Reproduction and breeding center, in 2008. In this study there was three treatments; T1: 10 µg/kg body weight, T2: 15 µg/kg body weight, T3: 20 µg/kg body weight and a control group: T4: 0 µg/kg body weight. Artificial propagation was done in accordance with the present method in sturgeon Reproduction and breeding center. This study was performed based on a randomized complete block design with three replicates for each treatment. One-way ANOVA was used for fertilization and hatching rates by using SPSS software. Duncan and Dunnett 3 tests were used for comparison of different treatments. The results showed that there was a significant difference between the percentage of fertilization and hatching rate of control and T2, T3. Fertilization increased as hormone does increased to 15 µg/kg body weight but it decreased from 15 to 20 µg/kg body weight but this reduction was not significant. Also there was a positive linear correlation between hatchability and hormone increase to 15 µg/kg. In conclusion, we can state unequivocally that the plant hormone, LHRH-A to the value used in this project has positive effects on Persian sturgeon sexual improving.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hormone plant
  • LHRH-A
  • immature
  • Persian sturgeon