ارزیابی فاکتورهای خونی در ماهیان فلاورهورن (Flower horn) تغذیه شده با هیدرولیز پوست گاو

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 بدون سمت

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی تهران شمال

3 عضو سازمان تحقیقات شیلات ایران

چکیده

پژوهش حاضر بمنظور بررسی فاکتورهای خونی در ماهیان فلاور هورن (Flower horn) که با سطوح مختلف هیدرولیز پوست گاو تغذیه شده اند، صورت گرفت. تعداد 216 عدد ماهی با میانگین وزنی و طولی بترتیب (g) 2/0 95/0 و cm 2/0 7/3 در طول 100 روز دوره پرورش با درصدهای مختلف هیدرولیز پوست گاو مورد تغذیه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در تیمارهای تغذیه شده با جیره حاوی 40 درصد هیدرولیز پوست گاو تعداد گلبول قرمز با میانگین 106× (33/0 5/2)، درصد هماتوکریت (72/1±25) و هموگلوبین با میانگین (66/1±5/8) گرم در دسی لیتر، نسبت به گروه شاهد افزایش معنی داری داشت (05/0>p). همچنین بیشترین تعداد گلبول سفید 103× (82/1 1/18) نیز مربوط به جیره حاوی 40 درصد هیدرولیز بود که نسبت به جیره شاهد افزایش غیر معنی داری داشت (05/0p>). بیشترین مقادیر MCV مربوط به تیمار 100 درصد با میانگین (32/0 04/1) بود (05/0>p) و کمترین مقادیر آن نیز مربوط به تیمار 60 درصد با میانگین (52/0 96/0) بود (05/0>p). در مورد فاکتور MCH بیشترین مقادیر اندازه گیری شده مربوط به تیمار شاهد با میانگین (72/0 45/3) بود و کمترین مقادیر آن مربوط به تیمار 20 درصد با میانگین (24/0 36/3) بود (05/0>p). در مورد فاکتور MCHC نیز بیشترین مقادر اندازه گیری شده مربوط به تیمار 20 درصد بامیانگین (81/3 00/35) اندازه گیری گردید و کمترین آن نیز مربوط به تیمار 60 درصد با میانگین (78/3 39/28) بود (05/0>p). بنابراین، بهترین سطح هیدرولیز پوست گاو برای افزودن به جیره غذایی ماهی زینتی فلاور هورن (Flower horn) سطح 40 درصد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of blood factors in Flower horn fishes fed cow skin hydrolyze

نویسندگان [English]

  • AMIR VEISI 1
  • abdolrahim vosoughi 2
  • shahram dadgar 3
1 ---
2 Faculty member at the University of Marine Science and Technology, Tehran North
3 member Iranian Fisheries Research Organization
چکیده [English]

The present study was designed to evaluate blood factors in the Flower horn fishes that were fed with different levels of hydrolyzed cow skin. 216 fishes with average weight and length, respectively, 0.95 ± 0.2 (g) and 3.7 ± 0.2 (cm) During the 100-days period of experiment were fed. Results showed that in the treatments fed diets containing 40% hydrolyzed cow skin, number of RBC with mean (2.5 ± 0.33) ×106 , percent of Htc (25 ±1.72) and hemoglobin (8.5 ±1.66) grams per deciliter, was increased compared to controls (p0.05). The highest values of MCV factor with average (1.04 ±0.32) was related to treatment %100 (p< 0.05) and the lowest values of it with average (0.96 ±0.52) was related to treatment %60 (p< 0.05). about MCH, the highest measured values with average (3.45 ±0.72), was related to the control diet and the lowest values of it with average (3.36 ±0.24) was related to treatment %20 (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • nutrition"
  • "blood factors"
  • "cow skin hydrolyze"
  • "fish Flower horn"