بررسی اثرات برخی از شاخص های خونی، بیوشیمیایی و آنزیم های کبدی تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) تغذیه شده سطوح مختلف انرژی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات ماهیان خاویاری دریای خزر

2 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد انزلی

چکیده

تحقیق حاضر به منظور مقایسه اثر سطوح مختلف چربی جیره بر عملکرد رشد، برخی از شاخص های خونی، بیوشیمیایی و آنزیم های کبدی خون بچه تاسماهی سیبری به مدت 12 هفته طراحی و اجرا گردید. بدین منظور تعداد 135 عدد بچه ماهی ( گرم 33/0±6/15) در 9 تانک فایبرگلاس 500 لیتری (به تعداد 15 عدد در هر تانک) توزیع شدند. سه جیره آزمایشی محتوی سطوح متفاوت چربی شامل 10، 15 و 20 درصد (به عنوان سطوح پایین، بهینه و بالا) با پروتئین یکسان (42 درصد) فرموله و در اختیار ماهیان داده شد. ماهیان در طول دوره پرورش، به صورت دستی 3 بار در روز تا حد سیری تغذیه شدند. نتایج روند رشد در پایان دوره پرورش حاکی از آن بود که ماهیان تغذیه شده با جیره محتوی چربی 15 درصد، بطور معنی داری از وزن کسب شده و شاخص رشد ویژه بالاتری نسبت به ماهیان تغذیه شده با تیمار حاوی 20 درصد چربی برخوردار بودند. در حالیکه ضریب تبدیل غذایی ماهیان تیمار فوق الذکر، بطور معنی داری پایینتر از سایر تیمارها بود. همچنین شاخص های خونی (CBC، PCV، Hb و...)، بیوشیمیایی (پروتئین کل، گلوکز، تری گلیسیرید و کلسترول) و آنزیم های کبدی (GOT و GPT) ماهیان تغذیه شده با جیره چربی 15 درصد، به طور معنی داری نسبت به ماهیان تغذیه شده با چربی 20 درصد بهبود یافت.با توجه به نتایج مطالعه حاضر میتوان اذعان نمود، افزایش سطح چربی در جیره بچه تاسماهی سیبری تا سطح 15 درصد سبب بهبود عملکرد روند رشد، کارایی غذا و شاخصهای خونی خواهد شد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of different levels of dietary protein and energy on blood biochemical of juvenile Siberian sturgeon (Acipenser baerii

چکیده [English]

This study compared the effects of different levels of dietary fat on growth performance, liver enzymes and blood biochemical of juvenile Siberian sturgeon (Acipenser Bearii) was designed for 12 weeks. For this reason 135 fish (15.6 ± 0.33g; mean ± SD) at nine 500 liter fiberglass tanks, each one containing 15 fish. Three experimental diets with the same protein (42 %) and 3 fat levels 10, 15 and 20 percent (as low, optimum and high level) was formulated. During the breeding period, fish fed manually three times a day to the extent of satiety. At the end of the growth period, the results indicated that the fish fed with diets containing 15% fat, had significantly higher weight gain (WG) and specific growth rate (SGR) in comparison with fish fed with a 20% fat treatments (P< 0.5%) but the FCR of them was significantly lower than the other treatments. Fish fed diets containing 15% fat had better blood parameters (CBC, PCV, Hb, etc.), biochemical (Total protein, glucose, triglycerides and cholesterol) and liver enzymes (GOT and GPT) significantly in comparison with fish fed with 20 % fat. Based on the results of this study we can say that increased levels of fat in the diets of juvenile Siberian sturgeon up to 15 percent, improved growth performance, feed efficiency and blood parameters

کلیدواژه‌ها [English]

  • lipid"
  • Blood Parameters"
  • Siberian Sturgeon