بررسی برخی اثرات آنتی‌اکسیدانی روغن هسته‌ی انار(Punica granatum L.) بر روند اکسیداسیونی روغن ماهی حاصل از کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris caspia)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده علوم دریایی واحد نور

چکیده

در این پژوهش میزان فعالیت آنتی اکسیدانی روغن هسته‌ی انار بر روغن ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris caspia) بررسی شد. برای طراحی تیمارها از نرم افزارversion 6 ® Design-Expertو مدل D-optimal Mixture Design استفاده شد. اثر روغن هسته‌ی انار در غلظت‌های 0/0، 07/0، 15/0، 22/0و 3/0 درصد در به تأخیر انداختن فرآیند اکسایش در روغن ماهی خام تعیین شد. با اندازه گیری شاخص‌های پر‌اکسید، تیوباربیتوریک اسید، اسید چرب آزاد و دی‌ان کنژوگه در یک هفته دوره‌ی نگهداری روغن ماهی کیلکا در دمای 45 درجه سانتی گراد مشخص گردید که با افزایش غلظت روغن هسته‌ی انار از 07/0 به 22/0درصد میزان فعالیت آنتی اکسیدانی افزایش یافت و غلظت 22/0 درصد بالاترین درصد فعالیت آنتی اکسیدانی را در روغن ماهی کیلکا از خود نشان داد. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که روغن هسته‌ی انار به عنوان یک آنتی اکسیدان طبیعی توانایی پایدارسازی و حفظ کیفیت روغن ماهی را دارا است و می‌تواند به عنوان جایگزین آنتی اکسیدان های مصنوعی جهت پایداری روغن ماهی در صنعت فرآوری آبزیان مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of Some Antioxidant Effects of Pomegranate Seed Oil (Punica granatum L.) on Oxidation Process of Common Kilka Oil (Clupeonella cultriventris caspia)

نویسندگان [English]

  • Maryam Raufirad
  • Masoud Rezaee
چکیده [English]

the antioxidant activity of pomegranate seed oil on common kilka oil (Clupeonella cultriventris caspia) was reported in this work. The D-optimal Mixture Design using Design-Expert® (Stat-Ease Inc., MN/USA) version 6 was applied for experimental design. The effects of pomegranate seed oil at different concentrations were studied (0.0, 0.07, 0.15, 0.22 and 0.3 percentage) on oxidative stability in fish oil after storing for 7 days at 45 °C and were compared to the control sample. The antioxidant activity was assessed by determination of the peroxide, thiobarbitoric acid, free fatty acid and conjugated diene values. The result indicated that the antioxidant activity increased with the increasing pomegranate seed oil concentration from 0.07 – 0.22 % and pomegranate seed oil at 0.22 % exhibited the highest antioxidant activity.
This study indicated that pomegranate seed oil is an appropriate natural antioxidant to stabilize and to preserve fish oil quality. Pomegranate seed oil might be suggested to be used as a substitute for synthetic antioxidants in fish oil industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fish Oil
  • Common Kilka
  • Pomegranate Seed Oil
  • Oxidation
  • Antioxidant