تأثیر جیره‎های غذایی حاوی باسیلوس‎های زیست‎یار تجاری و بومی بر عملکرد تغذیه و ترکیبات لاشه پست لارو میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei)

نویسندگان

1 دانشگاه گنبد کاووس

2 دانشگاه تهران

چکیده

در این مطالعه مخلوط باسیلوس سابتلیس (Bacillus subtilis) و لیچنی‎فورمیس (Bacillus licheniformis) تجاری و بومی جداشده از روده فیل‎ماهی انگشت‎قد برای ارتقاء ترکیب شیمیایی بدن و شاخص‎های تغذیه‎ای پست‎لارو میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vanami) مورد استفاده قرار گرفت. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی صورت پذیرفت. سه تکرار برای هریک از تیمارها و گروه شاهد استفاده شد. پست‎لاروها در تیمارهای 1 و 3 به ترتیب با جیره‎های غذایی مکمل شده با باسیلوس‎های پروبیوتیکی تجاری و بومی در غلظت 106×5/1 واحد کلنی/گرم تغذیه شدند. جیره مکمل شده با مخلوط باسیلوس‎های تجاری و بومی (با نسبت برابر از هر یک) در غلظت 106×5/1 واحد کلنی/گرم در تیمار 2 استفاده شد. پست‎لاروهای میگو در تیمار شاهد با جیره بدون مکمل‎سازی با باسیلوس تغذیه گردیدند. در انتهای دوره آزمایش (60 روز) از لاروها نمونه‎برداری شده و ترکیب شیمیایی بدن آنها تعیین گردید. نتایج نشان داد که لاروهای میگو در تیمار 1 در مقایسه با تیمار شاهد وزن و نرخ بازماندگی بالایی داشتند. بیشترین سطح پروتئین لاشه (98/46 درصد) و پایین‎ترین سطح چربی (40/2 درصد) در تیمار 1 بدست آمد و با تیمار شاهد اختلاف معنی‎دار داشت (05/0P

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of dietary supplemented with commercial and autochthonous probiotics Bacillus on the Feed efficiency and body composition in whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei) post larvae

نویسنده [English]

  • daroush abdollahi 1
1 Gonbad Kavous university
چکیده [English]

In this study the mixture of commercial and autochthonous Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis isolated from gut of Huso huso fingerling were used for enhancement of body composition and feeding parameters of whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei). The experiment was carried out in completely randomized design. Three replicates for each treatments and control group were used. The post larvae in treatments of 1 and 3 were fed by supplemented diets with commercial and autochthonous Bacillus in concentration of 1.5×106 CFU/g respectively. The supplemented diet with blend of commercial and autochthonous Bacillus in concentration of 1.5×106 CFU/g were used in treatment of 2. The post larvae in control were fed on nonsupplemented diet with Bacillus. At the end of the period (60 days) the larvae were sampled and the proximate body compositions of them were determined. The results indicated that the shrimp larvae in treatment 1 had highest weight and survival rate in comparison with control. The maximum of level of carcass crude protein (46.98%) and lowest of crude lipid (2.40%) were obtained in treatment of 1 and had significantly difference with the control (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • whiteleg shrimp
  • supplementation
  • body composition
  • Probiotic
  • feeding efficiency