دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، آذر 1393، صفحه 1-119 
بررسی آلودگی های انگلی کپور ماهیان پرورشی استان گلستان

صفحه 15-26

عیسی شریف پور؛ محمد مازندرانی؛ حسینعلی خوشباور رستمی