بررسی مقایسه ای اثرات سطوح مختلف فروکتوالیگوساکارید و پربیوتیک مخمری برترکیب میکروبیوتای روده‌ای بچه فیل‌ماهی (Huso huso)

نویسندگان

1 استادیار شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و مناطبع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثرات سطوح مختلف دو نوع پربیوتیک فروکتوالیگوساکارید و پربیوتیک مخمری بر ترکیب میکروبیوتای روده ای فیل ماهی (Huso huso) جوان بود. این پژوهش در قالب یک طرح کاملا تصادفی انجام شد که شامل تغذیه فیل ماهی های جوان با جیره های غذایی حاوی 1 و 2 درصد پربیوتیک مخمری و 1 و 2 درصد فروکتوالیگوساکارید به همراه یک گروه شاهد (5 تیمار و 3 تکرار) بود. بچه فیل ماهی ها با تراکم 35 قطعه و میانگین وزنی (56/0 ± 40/11 گرم) در حوضچه های فایبرگلاس ذخیره سازی و به مدت 6 هفته با جیره های آزمایشی حاوی سطوح مختلف پربیوتیک مخمری و فروکتوالیگوساکارید تغذیه شدند. در انتهای دوره، میکروبیوتای روده ای (تعداد باکتری های زیست¬پذیر، تعداد باکتری های اسید لاکتیک و نسبت آن¬ها) از طریق روش مبتنی بر کشت بررسی شد. نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که بکارگیری این دو نوع پربیوتیک هیچ¬گونه اثر معنی¬داری بر تعداد کل باکتری¬های زیست¬پذیر در مقایسه با تیمار شاهد نشان نداد (05/0
P ). نسبت باکتری¬های اسیدلاکتیک به تعداد کل باکتری¬های زیست¬پذیر، در تمامی تیمارهای فروکتوالیگوساکاریدی و مخمری در طی دوره پرورش افزایش معنی دار نشان داد (05/0 >P ) و بیشترین میزان در تیمار 2درصد فروکتوالیگوساکارید مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative study of different levels of fructooligosaccharide and yeast based prebiotic on intestinal microbiota of beluga sturgeon (Husohuso)

نویسندگان [English]

  • Seyed Hossein Hoseinifar 1
  • Zeinab Hosseinnia 2
1 Assistant Professor of Fisheries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 MSc of Fisheries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was comparative study of the effects of two prebiotics, fructooligosaccharide (FOS) and yeast based prebiotic (YBP), on intestinal microbiota of beluga (Huso huso) juvenile. The study was done in a complete randomize design include feeding beluga with diet contain either 1 or 2% yeast based prebiotic or fructooligosaccharide as well as a control group (5 treatments in triplicates). Beluga (11.40±0.56 g) were supplied, 35 specimens stocked in each fiberglass tanks and were fed with experimental diets for 6 weeks. At the end of trial total viable bacteria, LAB and their proportion was studied using culture based method. Our results showed that administration of FOS or YBP had no significant effects on total viable bacteria compared to control group (P > 0.05). The highest LAB levels observed in 2% FOS or YBP fed fish which was significantly higher than control (P < 0.05). The proportion of LAB to total viable bacteria was significantly elevated in all prebiotic fed fish (P < 0.05) and the highest proportion observed in 2% FOS fed beluga.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yeast based prebiotic
  • Fructooligosaccharide
  • Intestinal microbiota
  • LAB
  • beluga