ارزیابی تاثیر عصاره گیاه ختمی (Althaea officinalis) بر توان فیزیولوژیکی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio L.) در مواجهه با فلزات سنگین

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی/دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء

2 دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

3 عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

4 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

چکیده

فلزات سنگین جزء عناصر سمی برای محیط زیست و زیستمندان آن می باشند. تحقیقات نشان داده اند که گیاهان دارویی تاثیر مثبتی در جلوگیری از بروز آسیب های ناشی از آلاینده ها در جانوران دارند. هدف از این تحقیق، بررسی اثرات گل گیاه ختمی بر ارتقاء توان فیزیولوژیک ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با فلزات سنگین سرب و کادمیم می باشد. در این پژوهش، 150 قطعه ماهی برای یک دوره 14 روزه در 4 گروه کنترل، پیش درمان، فلز و فلز+دارو قرار داده شدند. نمونه برداری از ماهیان جهت بررسی تغییرات پارامترهای بیوشیمیایی خون در روزهای سوم، هفتم و چهاردهم پس از مواجهه با غلظت تلفیقی فلزات سنگین کادمیم و سرب انجام شد. نتایج نشان داد در گروه های دریافت کننده گل ختمی (پیش درمان و فلز+دارو) بعد از آلوده سازی میزان آنزیم های LDH، AST و ALP، کلسترول، پروتئین کل و گلوکز تغییرات معنی داری نداشت. میزان این فاکتورها در گروهی که گل ختمی دریافت نکردند بعد از آلوده سازی تغییرات معنی داری نسبت به گروه کنترل نشان داد. با توجه به اینکه مواجهه با فلزات سنگین موجب تغییرات غیر طبیعی شاخص های بیوشیمیایی خون می شوند، به نظر می رسد که استفاده از عصاره گیاهی گل ختمی می تواند موجب افزایش توان فیزیولوژیک ماهی در مقابل اثرات منفی آلاینده های زیست محیطی گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation on the effect of rose mallow extract (Althaea officinalis) on physiological tolerance of common carp (Cyprinus carpio) exposed to heavy metals

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mohiseni 1
  • Zeinab Aghababaee 2
  • Mahdi Banaee 3
  • Behzad Nematdoost Haghi 4
1 Faculty member/Khatam alanbia, university of technology
چکیده [English]

Heavy metals are toxic elements which have a harmful effect on the natural environment and its habitats. Investigation of the effect of rose mallow extract on physiological potential improvement of common carp is the aim of this study. 150 fish juvenile (50-100 gram) have been considered for a 14 days in four groups including control, pre treatment, metal only and metal+rose mallow extract. For determining biochemical alteration, blood sampling and have done third, seventh and fourteenth days after exposure with combined concentration of cadmium and lead. Results showed that there were not any significant difference about LDH, AST, ALP, cholesterol, total protein and glucose for groups which picked up rose mallow extract in their diet respect to the control. On the other hand, significant difference was determined in rose mallow free diets group after metal exposure. Based of obtained results, it seems that, using rose mallow extract in diet have an acceptable potency in improving fish physiological tolerance respect to the environmental pollutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heavy metal
  • Common carp
  • blood biochemical factors
  • rose mallow extract