اثر ویتامین C جیره غذایی بررشد و ترکیب اسیدهای چرب بچه‌ماهی نورس آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد

2 عضو هیات علمی گروه شیلات دانشکده علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این تحقیق، شاخص‌های رشد و تغییرات پروفیل اسیدهای چرب بچه‌ماهی نورس آزاد دریای خزر (Salmotrutta caspius) با میانگین وزنی02/0± 1/0 گرم تحت تاثیر سطوح مختلف ویتامینC بررسی گردید. بدین منظور 5 جیره‌ی غذایی حاوی سطوح مختلف ویتامین C (صفر، 50، 250، 750 و 1500 میلی‌گرم ویتامین به‌ازای هر کیلوگرم غذا) در سه تکرار و به‌مدت 6 هفته به بچه‌ماهیان خورانده شد. پس از گذشت 6 هفته پرورش، نتایج حاصل از شاخص‌های رشد و زنده‌مانی اختلاف معنی‌داری در بین تیمارها نشان داد (05/0>P) پایین‌ترین درصد BWG، SGR و زنده‌مانی در گروه شاهد وبالاترین درصد این فاکتورها در گروه تغذیه شده با سطح mg/kg 750 مشاهده گردید. نتایج حاصل از بررسی ترکیب اسیدهای چرب بدن نشان داد اسیدهای چربPUFA،HUFA، 3-n و 6-nتحت تاثیر سطوح مختلف ویتامین C جیره‌ی غذاییاز تیمار شاهد به تیمار mg/kg 1500اختلاف معنی‌دارینداشت (05/0

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of vitamin C on fatty acid compositionof Caspian brown trout (Salmo trutta caspius) fry

نویسنده [English]

  • Maryam Khajavi 1
1
2
چکیده [English]

The objective of this study was to evaluate the effect of five dosage of vitamin C (0, 50, 250, 750 and 1500 mg vitamin C per kg diet) on fatty acid composition of Caspian brown trout fry (Salmo trutta caspius). Fish (initial average body weight of 0.1 ± 0.02 g) were fed by formulated diets for 6 weeks in triplicate. The findings of growth parameters and survival showed significant difference among groups (P< 0.05). The lowest amount of SGR, BWG and survival was observed in control group while the group of 750 mg/kg had the highest amount of SGR, BWG and survival than those from others.The results showed that fish fed 750 mg/kg diet had a higher PUFA, HUFA, n-3 and n-6 fatty acids than those from other groups without significantdifference (p > 0.05). Control treatment had a lower amount of PUFA, HUFA, n-3 and n-6 fatty acids than those from other treatments without significant (p>0.05). The SFA fatty acids had a higher amount in 1500 mg/kg diet than those from others without significant difference (p > 0.05). These results showed that vitamins C could be have an important role in protection of fatty acids against oxidation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vitamin C
  • Fatty acids
  • Fry
  • Caspian brown trout fry