اثرات عصاره سیر بر شاخص های رشد و مقاومت پست لارو میگوی وانامی(Litopenaeus vannamei) و تحمل در برابر استرس های شوری و pH

نویسندگان

1 دانشجو

2 هیئت علمی

3 مهندس

چکیده

این مطالعه به منظور تعیین اثرات عصاره سیر بر شاخص های رشد و تحمل استرس های شوری و pH روی پست لارو میگوی وانامی با میانگین وزنی gr 01/0±1/0 انجام گرفت. آزمایش براساس طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار غذایی شامل مقادیر صفر، 1، 2، 4 و 8 سی سی به ازای هر 100 گرم غذا در 3 تکرار اجرا گردید و 1500 میگو به طور تصادفی در 15 تانک معرفی شدند. میگوها چهار وعده در روز بر اساس وزن بدن به مدت 7 هفته در دمای تغذیه شدند. در پایان دوره پرورش شاخص های رشد، تغذیه و بازماندگی اندازه گیری شد و تنش شوری و pH انجام گرفت. نتایج نشان داد استفاده از 4 و 8 سی سی عصاره سیر باعث بهبود شاخص های رشد در میگوهای تغذیه شده نسبت به تیمار کنترل گردید. شروع تلفات در شوری 70 و 80 ppt تیمار 2 با تیمار شاهد و کنترل و تیمار 3 و 4 با تیمارهای کنترل،1 و 2 اختلاف معنی داری دارد(05/0>P) و در شوری 90ppt تیمارهای 2، 3 و 4 با کنترل اختلاف معنی دار نشان دادند(05/0>P). در تنش pH در pH 9 و 10 اختلاف معنی داری بین تیمارها مشاهده نشد ولی در pH5/10 تیمار 2 با کنترل و تیمار 3 و 4 با کنترل و 1 اختلاف معنی داری نشان دادند(05/0>P). نتایج این مطالعه نشان می دهد استفاده از جیره حاوی cc4 عصاره سیر به دلیل صرفه اقتصادی می‌تواند در ساخت جیره‌های غذایی برای پست لارو میگو وانامی در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effects of garlic extract on growth, salinity and pH stress resistance of White leg shrimp’s (Litopenaus vannamei) post larvae

چکیده [English]

This study investigates the effects of garlic extract on salinity and PH stress resistance of white leg shrimp post larvae (0.1±0.01 g). The experiment was carried out on the basis of completely random model with 5 dietary treatments which include 0 (control treatment), 1cc (treatment 1), 2cc (treatment 2), 4cc (treatment 3) and 8cc (treatment 4) per 100g food in triplicate. 1500 shrimps were randomly stocked in 15 tanks (100 shrimps in each tank). Shrimps were fed 4 times a day for 7 weeks. At the end of this period, growth and nutritional indices were measured. Salinity and PH stress experiment was done. The results showed that use of 4cc and 8cc of garlic extract for each 100 gr in White leg shrimp’s post larvae improve growth indices of shrimps with regard to control treatment. Results showed that mortality started in 70 and 80ppt salinity, treatment 2 showed significant difference with control, and treatments 3 and 4 had significant difference with control and treatments 1 and 2. In 90ppt salinity treatments 2, 3 and 4 showed significant difference with control treatment. In PH stress, at pH 9 and 10 significant difference was not observed among treatments but in PH 10.5 significant difference showed between treatment 2 and control and treatments 3 and 4 with control and treatment 1. The results show that the economy could be due to diets containing garlic extract 4cc making diets for shrimp larvae posts be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Garlic extracts
  • pH challenge
  • Salinity challenge
  • White leg shrimp
  • Growth index