تغییرات هیستوپاتولوژیک ناشی از سم دیازینون بر بافت‌ کلیه، روده و آبشش ماهی گلدفیش (Carasius auratus)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشگاه گرگان

3 استاد دانشگاه تهران

چکیده

سموم ارگانوفسفره از جمله دیازینون، جهت کنترل آفات نباتی در بسیاری از مزارع کشاورزی که در مجاورت منابع آبی شیرین واقع شده اند، بسیار رایج می باشد. از این رو در این تحقیق به بررسی سمیت این آفت کش ارگانوفسفره بر روی تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت¬های آبشش، کلیه و روده¬ی کاراس طلائی نر ( Carasius auratus )که از خانواده¬ی Cyprinidae می¬باشد، پرداخته شده است. در این آزمایش ماهیان به مدت 10 روز در معرض غلظت 3و 6 میلی گرم در لیتر گرانول 10 درصد دیازینون قرار¬داده شدند. تاثیرات هیستوپاتولوژیک سم دیازینون بر روی بافتهای ماهی طلائی مورد بررسی قرار گرفت. دژنرسانس و نکروز بافت کلیه، هیپرپلازی لاملاهای ثانویه و چسبندگی لاملاها در ماهیان تحت تیمار سم دیده شد. هیچ عارضه هیستوپاتولوژیکی در روده دیده نشد. تغییرات هیستوپاتولوژیکی با افزایش غلظت سم، بطور معناداری افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Histopathological changes caused by diazinon on gonadal tissue, liver, Kidney, intestine and gills of male goldfish

نویسنده [English]

  • sajad fatahi 1
چکیده [English]

organophosphate insecticides such as diazinon are common to control pests in many agricultural fields that are located in the vicinity of fresh water resources. In this study Male Goldfish were exposed for 10 days at concentrations of 3 and 6 mg/ l Diazinon (granules 10%) and after that Histopathological effects of diazinon on some fish tissues were examined by light microscope. According this study some focal degeneration and necrosis of tubules in kidney, hyperplasia and adhesion in secondary lamella in gills were observed. No histopathological sign in gut were observed in fish treated toxin.The histopathological changes significantly increasedas toxin concentration increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diazinon
  • Goldfish
  • histopathological