تأثیر مانان‌اولیگوساکارید جیره غذایی به‌عنوان پربیوتیک بر عملکرد رشد بچه ماهی قزل‌آلای ‌رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of dietary mannan oligosaccharides as a prebiotic on growth performance of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) juvenile