بررسی اثرات گرلین برفاکتور فیزیولوژیکی بچه ماهی تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

گرلین یکی از فاکتور های کلیدی در سیستم کنترلی هورمون رشد بوده و سبب افزایش رهاسازی هورمون رشد می گردد. به همین منظور اثرات تزریق گرلین سنتتیک بر سطوح هورمون رشد، پرولاکتین، انسولین، گلوکز و TSH در بچه تاس ماهی ایرانی مورد مطالعه قرار گرفت. بچه تاس ماهیان ایرانی (30 ±320 گرم) یک مرحله مورد تزریق گرلین در سه دوز 1/0 ، 1 و 10 (نانوگرم بر گرم وزن بدن) قرار گرفتند. خون گیری از ماهی ها در زمان های 0 ، 2، 4، 8، 24، 48 و 72 ساعت پس از تزریق انجام شد. سطوح هورمون رشد، پرولاکتین ، انسولین، گلوکز و TSH پلاسمای خون با استفاده از کیت اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که سطوح هورمون رشد به طور معنی داری 2، 4 و 8 ساعت پس از تزریق گرلین در پلاسما افزایش نشان داد (05/0 < P). تزریق گرلین هیچ تاثیر معنی داری بر روی سطوح پرولاکتین، انسولین و گلوکز پلاسما نداشت (05/0 > P). این نتایج برای اولین بار در ماهیان ابتدایی از لحاظ تکاملی همانند تاس ماهی ایرانی گزارش می گردد و بیانگر این موضوع می باشد که گیرنده های مربوط به گرلین در ماهیان خاویاری وجود دارد و نقش گرلین که بعنوان عامل کلیدی در رهاسازی هورمون رشد بوده در ماهیان خاویاری نیز به اثبات می رسد. بنابراین نقش اصلی و عمومی گرلین در تمامی موجودات رهاسازی هورمون رشد می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ghrelin Effects on Physiological Factors of Persian Sturgeon (Acipenser Persicus)

چکیده [English]

گرلین یکی از فاکتور های کلیدی در سیستم کنترل هورمون رشد بوده و سبب افزایش رهاسازی هورمون رشد می گردد. به همین منظور اثرات تزریق گرلین سنتتیک بر سطوح هورمون رشد، پرولاکتین، انسولین، گلوکز و TSH در بچه تاس ماهی ایرانی مورد مطالعه قرار گرفت. بچه تاس ماهیان ایرانی (30 ±320 گرم) یک مرحله مورد تزریق گرلین در سه دوز 1/0 ، 1 و 10 (نانوگرم بر گرم وزن بدن) قرار گرفتند. خون گیری از ماهی ها در زمان های 0 ، 2، 4، 8، 24، 48 و 72 ساعت پس از تزریق انجام شد. سطوح هورمون رشد، پرولاکتین ،انسولین، گلوکزو TSHپلاسمای خون با استفاده از کیت اندازه گیری شدند. سطوح هورمون رشد به طور معنی داری 2، 4 و 8 ساعت پس از تزریق گرلین در پلاسما افزایش نشان داد (05/0< P). تزریق گرلین تاثیر معنی داری بر روی سطوح پرولاکتین، انسولین و گلوکز پلاسما نداشت (05/0< P). نتایج برای اولین بار در تاس ماهیان گزارش می گردد و بیانگر این موضوع می باشد که گیرنده های مربوط به گرلین در ماهیان خاویاری وجود دارد و نقش گرلین که بعنوان عامل کلیدی در رهاسازی هورمون رشد بوده در ماهیان خاویاری نیز به اثبات می رسد. بنابراین نقش اصلی و عمومی گرلین در تمامی موجودات رهاسازی هورمون رشد می باشد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • کلمات کلیدی : گرلین
  • تاس ماهی ایرانی(Acipenser persicus)
  • فیزیولوژی