ارتباط شاخص های استرس با زمان و مرحله بی هوشی در کپور معمولی (Cyprinus carpio (Linnaeus در غلظت های مختلف محلول میخک

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Correlation between stress indicators with anesthesia time and stage in common carp, Cyprinus carpio under different clove solution concentrations