تغییرات شاخص کورتیزول- گلوکز و رشد در پاسخ به تراکم ذخیره در تاس ماهی سیبری (Acipenser baerii)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Cortisol-glucose level and growth changes in response to rearing density in Siberian sturgeon (Acipenser baerii Brandt, 1869)