و عصاره هیپوفیز کپور بر سطوح هورمون های (HCG) تأثیر هورمون گنادوتروپین انسانی جنسی، شاخص های استرس و کیفیت اسپرماتوزوآ در مولدین نر ماهی سوف سفید

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of Human Chorionic Gonadotropin (HCG) and Carp Pituitary Extract (CPE) on plasma sex steroid hormones, stress parameters levels and spermatozoa quality in Sander lucioperca (pikeperch)