تأثیر گرسنگی و رشد جبرانی روی رشد و ترکیب لاشه بچه ماهی کلمه خزری (Rutilus rutilus caspicus)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of starvation and compensation growth on growth and body composition of Rutilus rutilus caspicus fry