نویسنده = �������� ������ ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
میزان مصرف سرانه آبزیان و عوامل موثر بر آن در استان آذربایجان غربی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 81-95

10.22069/japu.2021.18864.1577

شهرام دادگر؛ سیدداوود حاجی میر رحیمی؛ محمود حافظیه؛ مهرداد تیموری؛ علی نکوئی فرد؛ مسعود صیدگر؛ منصور شریفیان