نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
امکان‌سنجی اجرای معیشت جایگزین در تالاب های آلماگل، آجی گل و آلاگل

دوره 9، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 89-103

10.22069/japu.2021.18220.1548

سعید شربتی؛ میثم سالارجزی؛ احمد عابدی سروستانی؛ سحاب میرا؛ کریم محمدی