نویسنده = ������ ����������������
تعداد مقالات: 1
بررسی میزان آلودگی قارچی ماهیان زینتی آب شیرین سطح شهر گرگان

دوره 8، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 45-51

10.22069/japu.2020.15648.1462

بهروز قره وی؛ عبدا... حق پناه؛ نیازمحمد کر؛ یوسف ایری