بررسی میزان آلودگی قارچی ماهیان زینتی آب شیرین سطح شهر گرگان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی – موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور - مرکز تحقیقات ذخایر ابزیان آبهای داخلی - گرگان

2 کارشناس

3 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان - ایستگاه تحقیقات شیلاتی قره سو

چکیده

تکثیر، پرورش و تجارت ماهیان زینتی امروزه یکی از حوزه های جذب برای سرمایه گذاری و تحقیق به شمار می رود. این بررسی بمدت یکسال بصورت فصلی در سال 1395 انجام گرفت. در طول این مدت 164 قطعه ماهی بصورت تصادفی از 4 مراکز فروش در سطح شهر گرگان از انواع مختلف ماهیان گوپی سنگاپوری (Poecilia reticulate)، بارب تایگر (Systomus tetrazona)، آنجل (Pterophyllum scalare)، پلاتی (Xiphophorus aculatus)، دم شمشیری (Xiphophorus helleri)، گورامی (Trichogaster lalius) و مولی (Poecilia sphenops) نمونه برداری شدند. برای بررسی آلودگی های قارچی نمونه برداری از نواحی پوست و آبشش ماهیان انجام شدند. در بین ماهیان نمونه برداری شده از پوست، بیشترین میزان آلودگی قارچی مربوط به قارچ آسپرژیلوس درماهی گورامی بود (33 درصد) و کمترین میزان نیز مربوط به قارچ موکور در ماهی گوپی سنگاپوری بود (3درصد) اما در آبشش ماهیان بیشترین میزان آلودگی مربوط به قارچ مخمر (33 درصد) در ماهی گوپی سنگاپوری و کمترین میزان مربوط به موکور (11 درصد) در ماهی دم شمشیری بوده است. همچنین ماهی دم شمشیری بیشترین آلودگی را در هر دو قسمت پوست و آبشش از لحاظ تنوع قارچی داشته است که در قسمت پوست 3 قارچ موکور، مخمر و آلترناریا و در آبشش با دو مورد مخمر و موکور داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fungal infections detected among some ornamental fish distributed in Gorgan city

نویسندگان [English]

  • behrooz gharavy 1
  • Abdollah haghpanah 2
  • niazmohammad kor 2
  • yousef iri 3
1 Agriculture research and education organization- Iranian fisheries science research institute-Inland water aquatic stocks research center - Gorgan
2 researcher
3 gorgan
چکیده [English]

Nowadays, ornamental fish business is of great attraction for investment and research. The present study was conducted to study the fungal contaminations of fresh water ornamental fish in Gorgan, during 2016. During this period, 164 fish, encompass of Singaporean Guppy (Poecilia reticulate), tiger barb (Systomus tetrazona), angel (Pterophyllum scalare), platy (Xiphophorus aculatus), swordtail (Xiphophorus helleri) and Molli (Poecilia sphenops), were randomly sampled from 4 shops in Gorgan. For examination of fungal contamination, skin and gill were sampled from the fish. The most frequent fungi were yeast, mucor and penicillium in the fish skin, and yeast and mucor in the fish gill. The highest fungal contamination in the fish skin was related to the Aspergillus in Gourami (33%), and the lowest related to the mucor in Singaporean Guppy (3%). In the fish gill, the most frequent fungi was yeast (33%) in Singaporean Guppy and the less frequent was related to mucor (11%) in swordtail. Swordtail fish was the most infected fish both in skin and gill, with mucor, yeast and alternaria, in the fish skin, and yeast and mucor in the fish gill.

کلیدواژه‌ها [English]

  • infectious
  • fungi
  • ornamental fishes
  • Gorgan
1.Babaei, A., Manafi, M., and Tavafi, H. 2015. Effect of the leaf extract of Aloe vera on growth, production of alatoxin B1 and profile of extracellular proteins of Aspergillus Flavus in vitro. J. Mol. Cell. Res. 28: 35-44.
2.Dey, V.K. 2016. The global trade in ornamental fish. Infofish International. 4/2016.
3.Ebrahimzade Mousavi, H.A., Mahmood Abadi, Z., Gharabaghi, A., and Mansoori Daneshvar, M. 2009. Oranamental fish diseases. Aquatic Science Pub. 378p.
4.Ebrahimzadeh Mousavi, H.A., Hosseinifard, S.M., Khosravi, A.R., Soltani, M., and Yosefian, M. 2007. Isolation and identification of parasite and saprophyte fungi from fungal affected eggs of the Rainbow trout Onchorhynchus mykiss in Mazandaran Province. J. Vet. Res. 62: 163-168.
5.Ghiasi, M., Khosravi, A., and Farabi,M. 2007. Isolation and identification Saprolegnia parasitica from southern Caspian kutum hatcheries in Mazandaran province. Aquacult. Euro. 9: 217-218.
6.Haroon, F., Iqbal. Z., Pervaiz. K., and Khalid, A.N. 2014. Incidence of Fungal Infection of Freshwater Ornamental Fish in Pakistan. Int. J. Agric. Biol. 16: 411-415.
7.Hosainzade, N., Khara, H., and Hosinifard, S.M. 2018. Investigation and Identification of skin Fungal Infection of Cichlid Oratus (Melanochromis auratus) of Ornamental Fish Farming of Mazandaran Province. Ornament. Aquat. 15: 15-22.
8.Iqbal, Z., and Mumtaz, R. 2013. Some fungal pathogens of an ornamental fish, BlackMoor (Carassius auratus L.). Eur. J. Vet. Med. 2: 1-10.
9.Meshkini, S., Alizadeh, S., Pak, M., and Kazemnia, A. 2010. Isolation of Aspergillus flavus and Aeromonas salmonisida from aquarium fish supplied in Urmia. The 1st Iranian Ornamental Fishes Conference & Exhibition. Tehran, Iran.
10.Namattollai, A., Ebrahimi, A.A., Asgharian, S.H., Lotfiyan, S.H., and Mokhtari, A. 2010. Study of fungal flora and the isolation of pathogenic fungi or saprophytic skin and gill of Poecilia sphenops ornamental fishes in Shahr-e-Kord. The 1st Iranian Ornamental Fishes Conference & Exhibition. Tehran, Iran.
11.Ornamental aquatic trade association LTD (OATA). 2018. EU Ornamental Fish Import & Export Statistics 2017.
12.Rani, P., Immanuel, S., and Kumar, N.R. 2014. Ornamental Fish Exports from India: Performance, Competitiveness and Determinants. Int. J. Fish. Aquat. Stud. 1: 85-92.
13.Roberts, R.Y. 2001. Fish pathology, third edition, Sunders Pub., UK, Chapter 12, Pp: 380-412.
14.Roberts, H.E. 2010. Fundamentals of Ornamental Fish Health. Wiley-Blackwell Pub. 229p.
15.Shahbazian, N., Ebrahimzadeh Mousavi, H.A., Soltani, M., Khosravi, A.R., Mirzargar, S., and Sharifpour, I. 2010. Fungal contamination in rainbow trout eggs in Kermanshah province propagations with emphasis on Saprolegniaceae. Iran. J. Fish. Sci. 61: 151-160.
16.Sharifpour, I., and Zorieh Zahra, J. 2006. Fish disease laboratory methods. Iranian Fisheries Research Organization Pub. 107p.
17.Walczak, N., Puk, K., and Guz, L. 2017. Bacterial flora associated with diseased freshwater ornamental fish.J. Vet. Res. 61: 445-449.
18.Williughby, L.G. 1994. Fungi and Fish Diseases. Pisces press, Sterling, Scotland. 114p.
19.Whittington, R.J., and Chong, R. 2007. Global trade in ornamental fish an Australian perspective: The case for revised import risk analysis and Management strategies. Prevent. Vet. Med. 81: 92-116.