نویسنده = �������������� ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
بررسی آلودگی های انگلی کپور ماهیان پرورشی استان گلستان

دوره 3، شماره 3، آذر 1393، صفحه 15-26

عیسی شریف پور؛ محمد مازندرانی؛ حسینعلی خوشباور رستمی