نویسنده = رقیه صفری
ارزیابی اقتصادی تولید ماهیان گرمابی در استان گلستان

دوره 5، شماره 2، تیر 1395، صفحه 31-43

10.22069/japu.2017.6949.1224

رقیه صفری؛ سید محمود عقیلی؛ محمدرضا ایمانپور؛ سید حسن صالحی؛ سهراب رضوانی