اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید حسین حسینی فر

گروه تکثیر و پرورش آبزیان دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

hossein.hoseinifargmail.com

سردبیر

دکتر عبدالمجید حاجی مرادلو

گروه تکثیر و پرورش آبزیان استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ahajimoradlooyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر مرتضی یوسفی

تکثیر و پرورش آبزیان دانشیار، دانشگاه دوستی ملل مسکو

myousefi81gmail.com

دکتر رضا طاهر گورابی

دانشیار، دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی

rtahergoncat.edu

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمود بهمنی

زیست شناسی دریا استاد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

mahmoudbahmaniymail.com

دکتر مسعود رضائی

فرآوری محصولات شیلاتی استاد، دانشگاه تربیت مدرس

rezai_mamodares.ac.ir

دکتر عبدالمحمد عابدیان کناری

تغذیه آبزیان استاد، دانشگاه تربیت مدرس

aabedianmodares.ac.ir

دکتر حسن صالحی

اقتصاد شیلاتی استاد، سازمان شیلات کشور

hsyahoo.com

دکتر همایون حسین زاده صحافی

استاد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

h_hosseinzadehyahoo.com

دکتر محمود حافظیه

دانشیار، موسسه تحقیقات شیلات ایران

jhafeziehyahoo.com

دکتر ناصر آق

استاد، دانشگاه ارومیه

n.aghurmia.ac.ir

دکتر بهاره شعبانپور

فرآوری محصولات شیلاتی استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

b_shabanpouryahoo.com

دکتر علی شعبانی

تکثیر و پرورش و ژنتیک جمعیت آبزیان دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ali_shabanyyahoo.com

دکتر محمد سوداگر

تکثیر و پرورش آبزیان دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

sudagar_myahoo.com

دکتر رسول قربانی

استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

rghorbanigau.ac.ir

دکتر محمدرضا ایمانپور

استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

imanpoorgau.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر سید مهدی اجاق

فراوری آبزیان دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

mahdi_ojaghyahoo.com

ویراستار انگلیسی

دکتر علیرضا عالیشاهی

گروه تکثیر و پرورش آبزیان دانشیار ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

seafood1144yahoo.com

ویراستار ادبی

معصومه ایمن طلب

کارشناس دفتر نشریات

jasnr.gorgangmail.com