اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید حسین حسینی فر

تکثیر و پرورش آبزیان دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

gau.ac.ir/Professor/Hoseinifar
hossein.hoseinifargmail.com
0000-0002-0210-9013

h-index: 67  

سردبیر

دکتر عبدالمجید حاجی مرادلو

بهداشت و بیماری های آبزیان استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

gau.ac.ir/Professor/hajimoradloo
ahajimoradlooyahoo.com
0000-0003-3435-6657

h-index: 26  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر مارینا پائولوچی

آناتومی و سیتولوژی استاد آناتومی و سیتولوژی دانشگاه سانیو ایتالیا

paolucciunisannio.it
0000-0002-1784-3843

h-index: 35  

دکتر مرتضی یوسفی

تکثیر و پرورش آبزیان دانشیار، دانشگاه دوستی ملل مسکو

www.rudn.ru/
myousefi81gmail.com
0000-0001-5352-8106

h-index: 33  

دکتر رضا طاهر گورابی

فرآوری محصولات شیلاتی دانشیار، دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی

www.ncat.edu/employee-bio.php?directoryID=1439895438
rtahergoncat.edu
0000-0002-2970-4656

h-index: 32  

دکتررحمت ندافی

اکولوژی دانشیار اکولوژی دانشگاه علوم کشاورزی سوئد (SLU)

rahmat.naddafislu.se
0000-0003-1257-4709

h-index: 19  

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمود بهمنی

زیست شناسی دریا استاد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

www.ifsri.ir/managercontact/
mahmoudbahmaniymail.com
0000-0002-0300-6243

h-index: 21  

دکتر مسعود رضائی

فرآوری محصولات شیلاتی استاد، دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/rezai_ma
rezai_mamodares.ac.ir
0000-0001-5783-8566

h-index: 51  

دکتر عبدالمحمد عابدیان کناری

تغذیه آبزیان استاد، دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/~aabedian
aabedianmodares.ac.ir
0000-0003-3410-3908

h-index: 29  

دکتر حسن صالحی

اقتصاد شیلاتی استاد، سازمان شیلات کشور

hsyahoo.com

h-index: 10  

دکتر همایون حسین زاده صحافی

فیزیولوژی آبزیان استاد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

scientometric.areeo.ac.ir/Homayoun_HosseinZadehSahafi
h_hosseinzadehyahoo.com
0000-0002-8652-5427

h-index: 13  

دکتر محمود حافظیه

تکثیر و پرورش آبزیان استاد، موسسه تحقیقات شیلات ایران

www.ifsri.ir/managercontact/
jhafeziehyahoo.com
0000-0002-7420-9259

h-index: 17  

دکتر ناصر آق

غذای زنده و تغذیه آبزیان استاد، دانشگاه ارومیه

www.naser-agh.webs.com/
n.aghurmia.ac.ir
0000-0001-5327-4118

h-index: 24  

دکتر بهاره شعبانپور

فرآوری محصولات شیلاتی استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

gau.ac.ir/Professor/shabanpour
b_shabanpouryahoo.com
0000-0001-6632-5893

h-index: 29  

دکتر محمد سوداگر

تغذیه آبزیان استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

gau.ac.ir/Professor/sudagar
sudagar_myahoo.com
0000-0001-6341-2289

h-index: 19  

دکتر رسول قربانی

بوم شناسی آبزیان استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

gau.ac.ir/Professor/r-ghorbani
rghorbanigau.ac.ir
0000-0002-5000-2464

h-index: 19  

دکتر محمدرضا ایمانپور

تکثیر و پرورش آبزیان استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

gau.ac.ir/Professor/imanpour
imanpoorgau.ac.ir
0000-0002-5483-7397

h-index: 14  

دکتر علی شعبانی

تکثیر و پرورش و ژنتیک جمعیت آبزیان دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

gau.ac.ir/Professor/shabani
ali_shabanyyahoo.com
0000-0001-6647-0994

h-index: 16  

دکتر سید مهدی اجاق

فراوری محصولات شیلاتی دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

gau.ac.ir/Professor/ojagh
mahdi_ojaghyahoo.com
0000-0003-3077-1474

h-index: 24  

دکتر سید حسین حسینی فر

تکثیر و پرورش آبزیان دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

gau.ac.ir/Professor/Hoseinifar
hossein.hoseinifargmail.com
0000-0002-0210-9013

h-index: 67  

مدیر داخلی

دکتر سید مهدی اجاق

فراوری محصولات شیلاتی دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

gau.ac.ir/Professor/ojagh
mahdi_ojaghyahoo.com
0000-0003-3077-1474

h-index: 24  

ویراستار انگلیسی

دکتر علیرضا عالیشاهی

فرآوری محصولات شیلاتی دانشیار ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

gau.ac.ir/Professor/alishahi
seafood1144yahoo.com
0000-0002-8774-2618

h-index: 16  

ویراستار ادبی

معصومه ایمن طلب

کارشناس دفتر نشریات

jasnr.gorgangmail.com