تأثیر مشتق هیدرازون سنتزشده ناپروکسن در هیستوپاتولوژی کبد و آنزیم‌های کبدی ماهی گورامی سه‌خال (Trichogaster trichopterus)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم پایه، دانشکده داروسازی و علوم دارویی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه علوم پایه ،دانشکده داروسازی و علوم دارویی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی و علوم دارویی، واحد علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

چکیده

هیدرازون‌ها یک طبقه مهم دارویی فعال زیستی هستند که توجه زیادی را به خود جلب کرده‌اند. یکی از حیطه‌های کار شده در این دسته ترکیبات، سنتز مشتقات جدید هیدرازونی از NSAIDs است که گمان می‌رود نسبت به مشتقات سنتز شده گذشته، از نظر قدرت اثر و کمتر شدن شدت عوارض، کارآمدتر باشند. ترکیبات زیادی از دستجات مختلف شیمیایی جهت درمان بیماری‌های گوناگون طراحی و سنتز می‌گردند که هیدرازون‌ها از آن جمله هستند و اثرات درمانی متعدد از جمله ضد سرطان از آن‌ها گزارش شده است. هدف از این مطالعه، بررسی مشخصات سمیت کبدی مشتق 4-کلروبنزولیدین هیدرازین ناپروکسن و مقایسه آن با داروی اصلی یعنی ناپروکسن است. تعداد 120 قطعه ماهی گورامی سه خال با میانگین وزنی (1±4/2) گرم در 8 تیمار به صورت گروه‌های کنترل 1 (دست نخورده) و کنترل 2 (DMSO)تیمارهای دریافت‌کننده دوزهای mg/kg10، 20 و 30 از ناپروکسن mg/kg 10، 20 و 30 از مشتق 4-کلروبنزولیدین هیدرازین ناپروکسن تقسیم شدند.این غلظتها با توجه به کارهای قبلی و مقالات مرتبط انتخاب شدند. پس از بیهوش نمودن ماهی‌ها، کبد و آنزیم‌های کبدی در گروه‌های تحت کنترل و تیمار بررسی و گروه‌های دریافت‌کننده دارو با گروه‌های کنترل، مقایسه شدند. نتایج آماری سطح آنزیم‌های کبدی میان گروه‌های کنترل و تحت تیمار اختلاف معناداری را نشان داد (05/0≥P). نتایج نشان داد که ناپروکسن و مشتق 4-کلروبنزولیدین هیدرازین ناپروکسن با افزایش غلظت، بافت کبد و آنزیم‌های کبدی را تحت تأثیر قرار دادند و باعث افزایش آنزیم‌های کبدی و تغییراتی همچون گسستگی بافتی، افزایش فاصله سینوزوئیدها و بروز واکوئول‌های چربی در بافت کبد شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of hydrazine synthesis derivative of naproxen on histopathology of the liver and liver enzymes in Three spot Gourami Fish(Trichogaster trichopterus)

نویسندگان [English]

  • Tahereh Naji 1
  • soror Ghadimi 2
  • Ali Almasirad 3
  • Homayon Hoseinzadeh Sahafi 4
1 Department of Baisic Sciences, Faculty of Pharmacy and Pharmaceutical Science, Tehran Medical Science, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Basic Sciences ،Faculty of Pharmacy &Pharmaceutical Sciences , Tehran Medical Sciences ،Islamic Azad University،Tehran،Iran.
3 Department of Medicinal Chemistry, Faculty of Pharmaceutical Science, Tehran Medical Science, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Tehran, Iran
چکیده [English]

Hydrazones are an important class of bioactive drugs that have attracted much attention .One of the domains in this category of compounds is the synthesis of new hydrazone derivatives from NSAIDs, which are supposed to be more effective than the previous synthesized derivatives in terms of effect strength and severity of the complications. Many compounds of different chemical derivatives are designed and synthesized to treat various diseases, among which hydrazones are included, and their anti-cancer effects have been reported so far .The aim of this study was to investigate the hepatotoxicity profile of 4-chlorobenzolidin-hydrazine-naproxen derivatives and compare it with the main drug, naproxen. 120 fish specimens of Trichogaster trichopterus with average weight of 2.4±1 gr in 8 treatments were divided into control groups, control1 (intact), control2 (DMSO) and treatment groups receiving 10, 20, 30 mg/kg of naproxen and 10, 20, 30 mg/kg of hydrazine naproxen derivatives. These concentrations were selected according to previous works and related articles. After anesthetizing the fishes, liver tissue and liver enzymes were studied in treatment groups and the groups receiving the drug compared with control groups. The statistical results of the level of liver enzymes between control groups and treatments showed a significant difference (P<0/05). Histopathological examination of the liver tissue of the treatments indicated that the liver tissue had undergone a major change in the high doses of both drugs. The results showed that naproxen and hydrazine naproxen derivatives affect liver tissue and liver enzymes by increasing doses and increased sinusoidal spacing, and adipose vacuoles in liver.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Naproxen derivative
  • Hydrazine
  • liver tissue
  • liver enzymes
  • Trichogaster trichopterus