ارزیابی روش سطح پاسخ بر تغییرات نقطه ذوب و دمای ژله‌ای کاراگینانflagelliformis Hypnea

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

بیوپلیمر دریایی کاراگینان از دیواره سلولی کارژینوفیت‌های قرمز استخراج می گردد. در این پژوهش تاثیر شرایط مختلف استخراج بر نقطه ذوب و دمای تشکیل ژل کاراگینان استحصالی از کارژینوفیت flagelliformis Hypneaبا روش رویه سطح پاسخ (RSM) مورد بررسی قرار گرفت. بازه متغیرهای ورودی شامل غلظت قلیا (2-25/0 درصد w/v)، دمای استخراج (90-70 درجه سانتیگراد) و زمان استخراج (60-240 دقیقه) در 5 سطح بودند. مطابق با نتایج، تمامی متغیرهای ورودی بر نقطه ذوب معنادار بودند (05/0p<). در صورتی که غلظت قلیا تنها متغیر خطی ورودی بر دمای تشکیل ژل کاراگینان بود. تعیین نقطه بهینه برای نقطه ذوب و دمای تشکیل ژل با مدل چندجمله‌ای محاسبه گردید. مقادیر بهینه متغیرهای مستقل با استفاده از روش تابع مطلوب برای غلظت قلیا، دما و زمان استخراج به ترتیب 54/1 درصد، 85 درجه سانتیگراد و 203 دقیقه بودند. آزمایشات تاییدی برای نقطه ذوب و دمای تشکیل ژل به ترتیب 91/0±81/63 درجه سانتیگراد و 62/0±29/37 درجه سانتیگراد بدست آمدند. تطابق مقادیر واقعی با مقادیر پیشنهادی حاکی از توانمندی مدل بود (05/0p>).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the response surface methodology on melting point and gelling temperature of carrageenan from Hypnea flagelliformis

نویسندگان [English]

  • Seyed Mahdi Ojagh 1
  • Mohamad reza Entesarian 2
  • Moazameh Kordjazi 3
1 fisheries, Gorgan University of Agricultural Sciences and natural Resources
2 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
3 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

Carrageenan is a marine biopolymer that can be extracted from cell wall of some red carrageenophyte. In this present, response surface methodology was used to investigate the procedure of carrageenan melting point and gelling temperature from algae of Hypnea flagelliformis. Independent variables, alkalinity concentration (0/25-2%), extraction temperature (70-90°C) and extraction time (60-240 minutes) were applied in five levels. all
Base on the result, effects of all independent variables on melting point were significant (p<0.05), whereas alkalinity concentration had significant effect on gelling temperature (p>0.05). Polynomial models developed for the melting point and gelling temperature indicated that optimum conditions. Optimum data for independent variables were alkalinity concentration 1.54%, temperature 85 °C and time 203 minutes.
Confirmatory test was earned as follows melting point 63.8 ±0.91 °C and gelling temperature 37.29 ±0 /62 °C. The experimental data and model forecasting were similar (P> 0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carrageenan
  • Gelling temperature
  • Melting point
  • RSM
  • Hypnea Flagelliformis