تعیین وضعیت تروفی مخزن پشت سد بوستان استان گلستان با تکیه بر شاخص تروفی TSI

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 اکولوژی منابع آبی،شیلات،علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،ایران

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب‌های داخلی- گرگان

4 هیات علمی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب‌های داخلی- گرگان

5 کارشناس مسئول آزمایشگاه. موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور- مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان ابهای داخلی گرگان

چکیده

وضعیت تروفیک دریاچه از ویژگی‌های نمایانگر تأثیرات انسانی بر این اکوسیستم های آبی می‌باشد. پژوهش حاضر به‌منظور بررسی وضعیت تروفی دریاچه سد بوستان (استان گلستان) به‌صورت فصلی از بهار 1398 تا تابستان 1399 در 5 ایستگاه مطالعاتی انجام شد. در این مطالعه پارامترهای فیزیکوشیمیایی مانند pH، هدایت الکتریکی، دما، غلظت اکسیژن محلول، عمق صفحه سشی، شوری، مواد جامدمحلول و سختی کل تعیین شد. هم‌چنین، نیترات، فسفات، نیتروژن کل، فسفر کل، آمونیاک، قلیائیت کل و کلروفیل a با استفاده از روش استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفتند. شاخص کارلسون میزان تغذیه‌گرایی در نقاط مختلف دریاچه بر اساس فسفر کل، کلروفیل a و عمق صفحه سشی محاسبه گردید. نتایج شاخص کارلسون بین 44/52 تا 46/60 متغیر بود و شرایط یوتروف در دریاچه را نشان داد. پژوهش حاضر می‌تواند در آینده به‌صورت سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری برای نیل به نظارت و بهره‌برداری بهینه و مدیریت کیفیت آب مخزن پشت سد بوستان ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining the trophic state of the reservoir behind the Boostan dam in Golestan province based on TSI index

نویسندگان [English]

  • taher poursufi 1
  • Fatemeh Abbasi 2
  • Hossein Piri 3
  • Abdol_Azim Fazel 4
  • Behgruz Monsouri 5
1 Ecology of water resources, fisheries, agricultural sciences and natural resources Gorgan, Iran
2 Basij Square
3 Gorgan Reservoir Research Center
4 Academic member- Gorgan Reservoir Research Center
5 Lab. Cheif expert Inland Waters Aquatics Resources Research Center-Gorgan, Iranian Fisheries Sciences Research Institute
چکیده [English]

The lake’s trophic state can well represent human disturbances on these ecosystems. The present study was conducted seasonally to investigate the trophy status of Bostan Dam Lake (Golestan Province) from spring 2019 to summer 2020 in five study stations. A number of physicochemical parameters were determined such as pH, electrical conductivity, temperature, dissolved oxygen concentration, Secchi disk depth, salinity, dissolved solids, total hardness and turbidity. While nitrate, phosphate, total nitrogen, total phosphorus, ammonia, total alkalinity and chlorophyll evaluated using standard method. Carlson's index, the amount of nutrition in different parts of the lake estimated based on total phosphuros, chlorophyll and transparency. The result of Carlson's index showed different values between 52.44 to 60.46 and eutrophic condition in lake. The present research can provide a decision support system in the future to achieve optimal monitoring and exploitation and water quality management of the reservoir behind the Bostan Dam.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Boostan dam
  • trophic state
  • TSI Index