تخمین صید بهینه ذخیره شاه میگو خاردار (Panulirus homarus, Linnaeus, 1878) در آب های شمالی دریای عمان (استان سیستان و بلوچستان)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مرکز تحقیقات شیلاتی آب های دور(چابهار)

2 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

چکیده

هدف از این مطالعه، توسعه چارچوبی است که به بررسی روند صید و برآورد محدوده صید بهینه ذخیره شاه میگو خاردار (P. homarus) با جمع آوری اطلاعات صید این گونه در آب های شمالی دریای عمان می پردازد. دراین تحقیق، داده های صید تخلیه به ساحل(لندینگ) آب های شمالی دریای عمان( استان سیستان و بلوچستان) برای بیش از بیست سال گذشته (براساس تن) از سازمان شیلات ایران ( سال 1376الی 1399) جمع آوری شده است. میانگین صید برای این دوره مورد مطالعه 6±33 تن با 95% فاصله اطمینان 39- 27 تن بوده و میزان صید طی دوره مورد مطالعه افزایش یافته (R = 0.37) است. میزان محاسباتی(95% حدود اصمینان) نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r)، حداکثر محصول پایدار(MSY)، بیوماس در حداکثر محصول پایدار(BMSY)، میزان ظرفیت برد محیطی(K) به ترتیب (78/0-4/0) 56/0سالانه، (170-120) 140 تن، (255-95) 156تن، (510-192) 313 تن بدست آمد. براساس روند نسبت ها ی B/BMSY و F/FMSY ، می توان گفت: افزایش میزان مرگ و میر صیادی و کاهش بیوماس موجود از سال 1394 شروع شده و همچنان ادامه دارد. این تحقیق نشان می دهد که میزان برداشت سالانه از ذخیره این گونه به بیش از حداکثر میزان خود رسیده و جهت کاهش میزان صید و تلاش صیادی بایستی تدابیری اندیشیده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimized catch estimation of the Scalloped spiny lobster (Panulirus homarus Linnaeus, 1878) in the waters of the Oman Sea (Sistan and Baluchestan Province)

نویسندگان [English]

  • seyed ahmad reza hashemi 1
  • Mastooreh Doustdar 2
1 Offshore fisheries research center(chabahar), Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization.
2 Faculty member in Iranian fishery science research institute
چکیده [English]

The purpose of this study to develop a framework for investigating the catch trend and estimation of optimized catch limit of the P. homarus stock by collecting catch data in the northern waters of the Oman Sea. In this research, the landing catch data of the northern waters of the Oman Sea (Sistan and Baluchistan province) for more than twenty years (based on tons) have been collected from the Iranian Fisheries Organization (1997-2019). The average catch for this study period is 33±6 tons with a 95% confidence interval of 27-39 tons, and the amount of catch increased during the study period (R = 0.37). The average (95% confidence interval) for the intrinsic growth rate (r), maximum sustainable yield (MSY), biomass of maximum sustainable yield (BMSY), and carrying capacity (K) were obtained 0.56 (0.4-0.78) annually, 140 (120 – 170) tons, 156 (95 - 255) tons, 313 (192-510) per year, respectively. Based on the trends of B/BMSY and F/FMSY ratios, it can be said that the increase in fishing mortality and the decrease in available biomass started in 2014 and continues. This research shows that the annual harvest of this species has reached its maximum amount and measures should be taken to reduce the amount of catch and fishing effort.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scalloped spiny lobster
  • production model
  • Oman Sea