تجویز خوراکی پودر برگ مورینگا (Moringa oleifera) بر برخی پارامترهای خون شناسی و سرمی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhyncus mykiss) قبل و بعد از مواجهه با آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان،ایران

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 گروه شیلات دانشکده شیلات و محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

5 گروه شیلات، پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، دانشگاه زابل، زابل، سیستان و بلوچستان، ایران

چکیده

جهت بررسی اثر تجویز خوراکی پودر برگ مورینگا تعداد 360 ماهی قزل آلا (5/0 ± 5/35 گرم) به طور تصادفی در 12 مخزن تقسیم شدند. ماهی‌ها با سطوح پودر برگ مورینگا به میزان صفر(شاهد)، 1، 5/2 و 5 درصد به مدت هشت هفته تغذیه شدند. پس از آزمایش چالش با باکتری آئروموناس هیدروفیلا، فعالیت آنزیم‌های آلانین ترانس آمیناز و آسپارتات آمینو ترانسفراز در تیمار 5/2 درصد به طور قابل توجهی نسبت به تیمار شاهد کاهش نشان داد (05/0>P). مقدار بهینه گنجاندن پودر برگ مورینگا در جیره برای آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز بر اساس آنالیز رگرسیون چند جمله ای به ترتیب مقادیر97/1 و 33/3 درصد برای مراحل قبل و بعد از چالش با باکتری بود. تغییر معنی‌داری در مقدار آنزیم آلکالین فسفاتاز، تعداد گلبول‌های قرمز، هموگلوبین و هماتوکریت بین همه تیمارها در مقایسه با تیمار شاهد در هر دو مرحله قبل و بعد از چالش با باکتری مشاهده نشد (05/0<P). مقدار گلوکز در همه تیمارها به ویژه در تیمار 5/2 درصد در مقایسه با تیمار شاهد در هر دو مرحله کاهش معنی داری نشان داد (05/0>P). آنالیز رگرسیون مقدار بهینه مورینگا را برای این فاکتور به ترتیب 40/3 و 77/2 درصد برای قبل و بعد از چالش با باکتری نشان داد. با توجه به نتایج، پودر برگ مورینگا به میزان 5/2 درصد می تواند به کاهش استرس و احتمالا بهبود سلامت عمومی این ماهی کمک کند. دوز مناسب بر اساس مدل رگرسیون چند جمله ای برای پارامترهای بیوشیمیایی سرم مانند گلوکز و آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز از 97/1 تا 4/3 درصد بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Oral administration of Moringa oleifera leaf powder on some hematological and serum parameters of rainbow trout (Oncorhyncus mykiss) before and after exposure to Aeromonas hydrophila

نویسندگان [English]

  • Narjes Sanchooli 1
  • hamed paknejad 2
  • Mohammad sudagar 3
  • Seyed Pezhman Hosseini Shekarabi 4
  • Abdolali Rahdari 5
1 Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 gorgn university of agricultural sciences and natural resources
3 Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
4 Department of Fisheries Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
5 Department of Fisheries, Hamoun International Wetland Research Institute, University of Zabol, Zabol, Sistan and Baluchistan, Iran
چکیده [English]

To investigate the effect of oral administration of Moringa leaf powder, 360 rainbow trout (35.5 ± 0.5 g) were randomly divided into 12 tanks. The fish were fed with Moringa leaf powder levels of 0(control), 1, 2.5 and 5% for eight weeks. After the challenge test with Aeromonas hydrophila bacteria, the activity of alanine transaminase and aspartate aminotransferase enzymes in the 2.5% treatment significantly decreased compared to the control treatment (P<0.05). The optimal amount of Moringa leaf powder inclusion in the diet for aspartate aminotransferase enzyme based on polynomial regression analysis was 1.97% and 3.33% respectively for the periods before and after the challenge with bacteria. There was no significant change in the amount of alkaline phosphatase enzyme, the number of red blood cells, hemoglobin and hematocrit between all treatments compared to the control treatment in both periods before and after the challenge with bacteria (P<0.05). The amount of glucose showed a significant decrease in all treatments, especially in the 2.5% treatment compared to the control treatment in both stages (P<0.05). Regression analysis showed the optimal value of Moringa for this factor, 3.40% and 2.77%, respectively, before and after the challenge with bacteria. According to the results, moringa leaf powder at 2.5% can help reduce stress and possibly improve the general health of this fish. The appropriate dose was obtained from 1.97% to 3.4% based on polynomial regression model for serum biochemical parameters such as glucose and aspartate aminotransferase enzyme.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moringa
  • Hematology
  • Blood biochemistry
  • Liver enzymes
  • Aeromonas hydrophila