تحلیل اقتصادی آب‌بندان‌های دو منظوره کشاورزی- آبزی‌پروری تحت پوشش تعاونی‌های تولید روستایی استان مازندران

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی گروه تولید و بهره‌برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 نویسنده مسئول، استاد گروه تولید و بهره‌برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 استاد گروه تولید و بهره‌برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

4 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

5 فارغ‌التحصیل دکتری تخصصی گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد، ایران.

چکیده

فعالیت شرکت‌های تعاونی از جمله فعالیت‌های مهم بخش شیلات بوده و آگاهی از عملکرد و میزان بازدهی اقتصادی آن می-تواند در تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌گذاری در این بخش و نیز برنامه‌ریزی‌های اقتصادی موثر واقع شود. تحقیق حاضر با هدف تعیین نقش تعاونی‌ها در بهره‌برداری بهینه اقتصادی از آببندان‌های دو منظوره در پرورش آبزیان استان مازندران از 20 تعاونی منتخب در سال 1396-1395 صورت گرفت. جهت اطمینان از بی‌نقص بودن پرسشنامه، قبل از شروع مراحل اصلی اجرای پژوهش، به پنج واحد به صورت تصادفی مراجعه و پرسشنامه مزبور با ضریب آلفا کرونباخ مورد بازنگری مجدد و نهایی قرار گرفت. نتایج نشان داد که صنعت صید استان مازندران از جمله فعالیت‌های مولد بوده و نقش موثر در تحول بخشیدن به شیوه‌های بهره برداری امکانات استانی دارد. روش تحلیل فراگیر داده‌ها کارایی نسبی هر نقطه تولیدی را از راه محاسبه نسبت کل فرآورده‌ی وزنی به کل نهاده‌ی وزنی ارائه می‌کند. با توجه به میانگین کارایی فنی بدست آمده، مشخص گردید که اکثر تعاونی‌های تولیدی آببندان‌ها از نهاده‌ها و امکانات تا حد ممکن به طور کارآمد استفاده نموده و با توجه به میانگین کارایی فنّی محاسبه شده (به طور متوسط بالای 83 درصد)، در صورت استفاده بهتر از این عوامل می‌توانند کارایی تکنیکی واحد‌ها را 8/20 درصد افزایش دهند. در این راستا و با استناد به روش برنامه‌ریزی خطی ارائه شده برای این واحدها می‌توان برای تولید و مقادیر هدف هر واحد برنامه‌ریزی کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Economic analysis of aqua-agriculture reservoirs under rural production cooperatives in Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • Ahamd Ali Imani 1
  • Seyed Aliakbar Hedayati 2
  • Seyed Abbas Hoseini 3
  • Ramtin Joolaei 4
  • Rasould Ghorbani 3
  • Samira Dad 5
1 Ph.D. Student, Dept. of Aquatics Production and Exploitation, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Corresponding Author, Professor, Dept. of Aquatics Production and Exploitation, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
3 Professor, Dept. of Aquatics Production and Exploitation, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
4 Associate Prof., Dept. of Agricultural Economy, Faculty of Agricultural Management, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
5 Ph.D. Graduate, Dept. of Fisheries, Faculty of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gonbad Kavous University, Gonbad, Iran
چکیده [English]

Abstract. The activity of cooperatives is one of the important activities of the fisheries sector and its knowledge performance and economic funds can be effective in deciding on investment in this sector as well as economic planning. The aim of this study was to determine the role of cooperatives in the optimal economic use of dual-purpose dams in aquaculture in Mazandaran province from 20 selected cooperatives in 2016-2017. To ensure the completeness of the questionnaire, before starting the main stages of the research, five units were randomly referenced and the questionnaire was reviewed and finalized with Cronbach's alpha coefficient. The results showed that the fishing industry of Mazandaran province is one of the productive activities and has an effective role in transforming the methods of exploiting provincial facilities. The comprehensive data analysis method presents the relative efficiency of each production point by calculating the ratio of the total weighted product to the total weighted input. According to the obtained average technical efficiency, it was found that most sealing cooperatives used inputs and facilities as efficiently as possible and according to the calculated average technical efficiency (above 83% on average), if these factors are used better, they can increase the technical efficiency of the units by 20.8%. In this regard, and based on the linear programming method provided for these units, it is possible to plan for the production and target values of each unit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooperative Company
  • Dual Purpose Aquaculture
  • Dam
  • Mazandaran
1.Ismaeilnia, A. A., & Adeli, A. (2002). Investigating the performance of fisheries in the first and second development
plans. Program and budget magazine. 11 (69&70), 83-120.
2.Hajiani, P., Khalilian, S., Abrishami, H., & Peykani, Gh. (2006). Investigating the technical efficiency of the Persian Gulf shrimp fishing fleet, a case study of Bushehr province. Journal of Agricultural Economics and Development, 13, 201-225.
3.Imami Meybodi, A. (2006). The principles of efficiency and productivity measurement (practical and applied). Second edition, Publications of the Institute of Business Studies and Research. 275p.
4.Unal, V. (2008). A comparative study of success and failure of fishery cooperatives in the Aegean. Turkey, J. Appl. Ichthiology. 25, 394-400.
5.Dunning, R. D., Losordo, T. M., & Hobbs, A. (1998). The Economics of Recalculating Tank Systems Southern Regional Aquaculture Center (SRAC). No 456.
6.Chizari, A. H. (2001). In the translation of research in farm management (for the development of small farmers), Dillon,
J. L. and Hardiker, B. J. Tehran, Ayeez. 288p. 
7.Huy, D. H. X. (2009). Technical efficiency analysis for commerical Black Tiger Prawn (Penaeus monodon) aquaculture farms in Nha Trang city, Vietnam, Master Thesis in Fisheries and Aquaculture,  Management and Economics, (30 ECTS), The Norwegian College of fishery Science, University of Tromso, Norway & Nha Trang University, Vietnam. 69p.
8.Tung, P. B. V. (2010). Technical efficiency of improved extensive shrimp farming in Ca Mau province, Vietnam, Master Thesis in Fisheries and Aquaculture Management and Economics, University of Troms. 65p.
9.Obasi, P. C. (2004). Economic of fish farming in imo State Nigeria. Journal of Agriculture, forestry and the Social Sciences. 2 (1), 40-46.
10.Shih, H. Sh., Shyur, H. J., & Lee, E. S. (2007). An Extension of TOPSIS for Group Decision Making, Mathematical and Computer Modelling. 45, 801-813.
11.Shamsuddin Vandi, R., Saleh, A., & Salami, H. (2008). Economic efficiency of salmon farming production units in Ilam province. Special issue of the 6th Iran International Conference, first year, 3, 347-360.
12.Ghorbani, M., Darijani, A., Hasanpour, A., Khaledi, M., & Tarshizi, M. (2010). Facilitating the formation of consulting cooperatives to empower the production cooperatives of Razavi Khorasan Province. Cooperative Magazine, 20 (206-207), 21-45.
13.Ghorbani, R., Yelghi, S., & Aghili, S. M. (2011). Investigation and analysis of the fishing situation of bony fin fish fishing cooperative companies in Mazandaran province in the year of operation 2006-2007. Fisheries Journal of Islamic Azad University, Azad Shahr Branch. 4 (3), 39-47.