تأثیر عوامل محیطی بر میزان صید بر واحد تلاش صیادی میگوی موزی (Penaeus merguiensis De Man,1888) و میگوی سرتیز (Metapanaeus affinis H. Milne Edwards, 1837) در استان هرمزگان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تولید و بهره برداری آبزیان - دانشکده شیلات و محیط زیست - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

3 سازمان شیلات ایران

چکیده

در فصل صید سال 1398، اطلاعات صید، اطلاعات جوی و دریایی با هدف بررسی اثر عوامل محیطی بر میزان صید بر واحد تلاش صیادی (CPUE) میگوی موزی (Penaeus merguiensis) و سرتیز (Metapanaeus affinis) در صیدگاه‌های بندرعباس، قشم و بندر کلاهی به وسیله آزمون‌های رج‌بندی، آزمون جایگشتی و محاسبات رگرسیونی جمع آوری شد.
طی 49 مرتبه تورکشی، 1932 کیلوگرم میگو شامل 1379 کیلوگرم میگوی موزی با میانگین 56/12 (با حدود اطمینان 95 درصد 68/9 تا 45/15) کیلوگرم بر ساعت و 553 کیلوگرم میگوی سرتیز با میانگین 18/5 (با حدود اطمینان 95 درصد 69/3 تا 68/6) کیلوگرم بر ساعت صید گردید. طبق نمودار رج‌بندی، صید بر واحد تلاش صیادی میگوی موزی با عمق، میزان بارندگی و دمای سطح آب ارتباط مستقیم و معنادار و با سرعت وزش باد، ابرناکی، رطوبت، شوری و ارتفاع موج ارتباط کمی دارد. میزان صید به ازای واحد تلاش صیادی میگوی سرتیز با شوری و دمای سطح آب ارتباط مستقیم و با ارتفاع موج و رطوبت ارتباط معکوس و با عمق، میزان بارندگی، سرعت وزش باد و ابرناکی ارتباطی نداشت؛ اما در نتایج آزمون جایگشتی، این روابط معنی‌دار نبود. طبق مدل دوجمله‌ای منفی در روش رگرسیون، متغیرهای متغیرهای سرعت شناور و میزان شوری (01/0P<) و رطوبت و ابرناکی (05/0P<) تأثیر معنی‌داری بر CPUE میگوی موزی و در مدل شبه پوآسون، متغیرهای دمای سطح آب (05/0P<) و شوری (1/0P<) تأثیر معنی‌داری بر CPUE میگوی سرتیز داشتند. بررسی حاضر بیانگر میزان و نحوه تأثیر (مستقیم یا معکوس) عوامل محیطی و جوی بر میزان صید موفق میگو است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effects of environmental factors on the catch per unit effort (CPUE) of Banana shrimp (Penaeus merguiensis De Man,1888) and Jinga shrimp (Metapanaeus affinis H. Milne Edwards, 1837) in the fishing grounds of Hormozgan province.

نویسندگان [English]

  • ESMAEIL GHAJARJAZI 1
  • Yousef Paighambari 2
  • Parviz Zare 2
  • Reza Abbaspoor Naderi 3
1 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2 Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
3 Iranian Fisheries Organization
چکیده [English]

In the fishing season of 2018, fishing information, atmospheric and marine information were collected for investigating the effect of environmental factors on the amount of catch per unit effort (CPUE) of banana shrimp (Penaeus merguiensis) and Sartiz (Metapanaeus affinis) in Bandar Abbas, Qeshm and Bandar Kolahi by Means of ranking tests, permutation test and regression calculations.
According to the result obtained during 49 trawl operations, the total weight of shrimp was 1932 kg, including 1379 kg of Banana shrimp with an average of 12.56 (with a 95% confidence interval of 9.68 to 15.45) kg/hour and Jinga shrimp with an average of 5.18 (with about 95% confidence was recorded (3.69 to 6.68) kg/h. The RDA ranking chart showed that the CPUE of Banana shrimp had a direct and significant relationship with the factors including depth, rainfall, and sea surface temperature. In addition, it had a slight relationship with wind speed, cloudiness, humidity, salinity, and wave height. Instead, Jinga shrimp CPUE was directly related to salinity and sea surface temperature and was inversely related to wave height and humidity. Based on the permutation test results, these relationships were not significant. The effect of environmental factors on Banana shrimp CPUE by regression calculations showed that the variables of floating speed and salinity (P<0.01) and humidity and cloudiness (P<0.05) were significant in the negative binomial regression model. The pseudo-Poisson model indicated the variables of sea surface temperature (P<0.05) and salinity (P<0.1) had a significant effect on the CPUE of Jinga shrimp. The present study shows the extent and manner of influence (direct or inverse) of environmental factors on the amount of successful shrimp fishing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shrimp fishing
  • Penaeus merguiensis
  • Metapanaeus affinis
  • Catch per Unit Effort
  • Environmental factors