الگوی رشدآلومتری دو گونه میگوی P. adspersus و P. elegans در خلیج گرگان - جنوب‌شرق دریای خزر

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تولید و بهره‌برداری آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

2 نویسنده مسئول، دانشیار گروه اکولوژی و پویایی جمعیت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران.

3 دانشیار گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

4 دانشیار گروه هیدروبیولوژی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

5 استادیار گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه علوم کشاوزی و منابع طبیعی گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

6 استادیار گروه صید و بهره‌برداری آبزیان، شیلات استان گلستان، گرگان، ایران

چکیده

در این مطالعه ویژگی‌های رشد آلومتری دو گونه میگوی Palaemon adspersus و Palaemon elegans در خلیج گرگان – جنوب‌شرق دریای خزر در فاصله زمانی اردیبهشت 98 تا فروردین 99 بصورت مقایسه ای بررسی گردید. نتایج نشان دادند که در هردو گونه، ماده‌ها رشد بیش‌تری نسبت به نر‌ها داشتند. در P. adspersus رشد وزنی ماده‌ها نسبت به رشد طولی سریع‌تر اتفاق افتاد (Log TW = -5.3975 + 3.2018Log TL) در حالی‌که در نر‌های P. elegans، رشد طولی سریع‌تر از رشد وزنی بود (Log TW = -4.9019 + 2.8758Log TL) در گونه P. adspersus رابطه طول کل – طول کاراپاس برای ماده‌ها به‌صورت CL = 0.2162TL + 0.002 و برای نر‌ها به‌صورت CL = 0.2087TL + 0.0096 تعیین گردید. در P. elegans رابطه طول کل – طول کاراپاس برای ماده‌ها به‌صورت CL = 0.2451TL – 0.0908 و نر‌ها به‌صورت CL = 0.2043TL + 0.0372 تعیین گردید که در هردو جنس و هر دو گونه از نوع آلومتریک منفی بود.. در هردو گونه، میانگین ضریب وضعیت در ماده‌ها بیش‌تر از نرها بود و اختلاف معنی‌داری بین دو جنس و همچنین بین ماه‌های مختلف مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Growth pattern of Palaemon adspersus (Rathke 1837) and Palaemon elegans (Rathke 1837) in Gorgan bay- southeast Caspian Sea

نویسندگان [English]

 • َAlti Vejan 1
 • Rahman Patimar 2
 • Hojjatallah Jafaryan 3
 • Mohammad Golizadeh 4
 • Hossein Adineh 5
 • Seyyed mostafa Aghilinejad 6
1 Ph.D. Student of Aquatic Production and Exploitation, Gonbad Kavoos University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gonbad Kavoos, Iran.
2 Corresponding Author, Associate Prof., Dept. of Ecology and Population Dynamics, Gonbad Kavoos University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gonbad Kavoos, Iran
3 Associate Prof., Dept. of Aquaculture, Gonbad Kavoos University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gonbad Kavoos, Iran
4 Associate Prof., Dept. of Hydrobiology, Gonbad Kavoos University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gonbad Kavoos, Iran
5 . Assistant Prof., Dept. of Aquaculture, Gonbad Kavoos University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gonbad Kavoos, Iran
6 Assistant Prof., Dept. Aquatic Fishing and Exploitation, Golestan Province Fisheries, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Variability in growth allometry of two prawn species Palaemon adspersus and Palaemon elegans was investigated in the Gorgan Bay, SE Caspian Sea, during a period between May 2019 and April 2020. Resalts showed that females grew to a larger size than males in both species. The weight growth of females was faster than length growth in P. adspersus (Log TW = -5.3975 + 3.2018Log TL), while in P. elegans the length growth of males was faster than weight growth (Log TW = -4.9019 + 2.8758Log TL). In P. adspersus TL – CL relationship was CL = 0.2162TL + 0.002 for females and CL = 0.2087TL + 0.0096 for males. In P. elegans TL – CL relationship was CL = 0.2451TL – 0.0908 for females and CL = 0.2043TL + 0.0372 for males. TL – CL relationships were nagative allometry in both sexes of two species. Mean condition factor (CF) of females was larger than that of males in both species, and it was observed significant difference in the mean condition factor between species and month.

کلیدواژه‌ها [English]

 • P. adspersus
 • P. elegans
 • Allometry
 • Gorgan Bay
 • Caspian Sea