ارزیابی وضعیت بهره‌برداری ماهی کلمه خزری (Rutilus caspicus , Yakovlev, 1870) در سواحل جنوب شرقی دریای خزر با مدل LBB

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 معاون تحقیقاتی/ مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب های داخلی شیلات

چکیده

پژوهش حاضر با استفاده از مدل LBB به ارزیابی وضعیت بهره‌برداری و برآورد نقاط مرجع شیلاتی گونه ماهی کلمه در سواحل جنوب شرقی دریای خزر در چهار دوره زمانی 1390-1388، 1393-1391، 1396-1394 و 1399-1397 پرداخته است. مقادیر بیومس نسبی (B/B0) در چهار دوره زمانی مذکور به ترتیب 32/0، 14/0، 04/0 و 13/0 محاسبه شد که نشان می‌دهد کمترین و بیشترین نرخ تخلیه به میزان 68 و 96 درصد به ترتیب مربوط به اولین و سومین دوره زمانی می‌باشد. نسبت (F/M) از 16/1 در دوره زمانی 1390-1388 تا 79/8 در دوره زمانی 1396-1394متغیر بود. نسبت‌های M/K، F/K و Z/K بدست آمده از داده‌های کل دوره نمونه‌برداری به ترتیب برابر با 44/1، 94/3 و 38/5 برآورد شدند. مقادیر این شاخص‌ها دارای نوسان بود بطوری که بیشترین مقدار M/K و دو شاخص دیگر به ترتیب مربوط به اولین و سومین دوره‌ زمانی بود. با توجه به شاخص B/BMSY، ذخیره ماهی کلمه در دوره زمانی 1396-1394 در وضعیت تهی شدن و در سال‌های دیگر به شدت تحت بهره‌برداری بی‌رویه بوده است. بنابراین، نتایج مدل نشان می‌دهد هم‌اکنون میزان برداشت بیشتر از حداکثر محصول پایدار (MSY) بوده و ذخیره به شدت درحال کاهش و در وضعیت بحرانی می‌باشد. مقادیر F/M و B/B0 نیز بهره-برداری بی‌رویه را تایید می‌کنند. در مجموع، نتایج مدل LBB تأیید می‌کند که منابع صید ماهی کلمه در سال‌های اخیر در سواحل جنوب شرقی دریای خزر به شدت کاهش یافته و در معرض خطر انقراض قرار دارد. جهت حفظ و احیای ذخیره مذکور نیازمند ارائه اقدامات مدیریتی کارآمدتر و سخت گیرانه‌تری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the exploitation status of the Caspian roach (Rutilus caspicus , Yakovlev, 1870) in the southeast coast of the Caspian Sea using LBB model

نویسندگان [English]

  • parviz zare 1
  • Gholamali Bandani 2
  • zeinab ansari 1
1 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2 The deputy of Inland Waters Aquatics Stocks Research Center
چکیده [English]

The present study has done to evaluating the exploitation status and estimating the reference points of the Caspian roach in the southeast coast of the Caspian Sea in four time periods 2009-2011, 2012-2014, 2015-2017 and 2018-2020 using the LBB model.The relative biomass (B/B0) values for the species in four time periods were calculated as 0.32, 0.14, 0.04 and 0.13, respectively, which indicated that the lowest and highest depletion rate are 68 and 96%, which are related to the first and third time periods, respectively. The ratio of fishing mortality to natural mortality (F/M) varied from 1.16 in the period of 2009-2011 to 8.79 in the period of 2015-2017. The ratios of M/K, F/K and Z/K obtained from the data of the entire sampling period were estimated as 1.44, 3.94 and 5.38, respectively. In different periods of time, the values of these indices fluctuated so that the highest value of M/K and the other two indices corresponded to the first and third periods, respectively. According to indicator B/Bmsy, the Caspian roach stock in the period of 2015-2017 was in a collapsed status and in other years it was grossly exploited. Therefore, the results of the model show that the amount of harvesting is now more than the maximum sustainable yield (MSY) and the stock is severely decreasing and in a critical state. The values of F/M and B/B0 also confirmed the greatl overfished status. In general, the results of the LBB model confirm that the fishing resources of the Caspian roach in the coastal waters of the South Caspian Sea have greatly decreased and are in danger of extinction, and it is necessary to provide more effective and strict management measures to recovery/rebulding the abundance of the Caspian roach stock and save/conserve its stock.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian roach
  • explotation status
  • fish stock conservation
  • LBB model
  • data-limited fishery