بررسی وضعیت بهره برداری حلزون بابیلون اسپیرال (Babylonia spirata, Linnaeus, 1758) در آب های شمالی دریای عمان (استان سیستان و بلوچستان)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مرکز تحقیقات شیلاتی آب های دور(چابهار)

2 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

3 کارشناس بخش آبزی پروری مرکز تحقیقات شیلات چابهار‌ـ موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

4 دانشجوی دکترای بوم شناسی آبزیان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

5 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

6 مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، چابهار، ایران .

چکیده

آگاهی از میزان ذخیره آبزیان موجود در هر منبع آبی از اولین و اساسی ترین اطلاعات مورد نیاز برای مدیریت ذخایر شیلاتی است. گونه حلزون بابیلون دارای ارزش تجاری و صادراتی بوده و صید آن در سالیان اخیر افزایش داشته و تاکنون مطالعه ای در مورد آن انجام نشده است. در بررسی حاضر، وضعیت بهره برداری حلزون بابیلون با نمونه برداری از چهار منطقه صیادی این گونه در شمال دریای عمان (ایران) شامل پسابندر، بریس ، پزم و کنارک از شهریور 1400 لغایت شهریور 1401 صورت گرفت. در مجموع برروی 2779 نمونه حلزون بابیلون، تجزیه و تحلیل زیست سنجی انجام شد. میانگین طولی(± انحراف معیار) کل نمونه های حلزون بابیلون 5±34 در دامنه 64- 19 میلیمتر و میانگین وزنی( ± انحراف معیار) 5±12 در دامنه 66- 2 گرم بود. شاخص های رشد و مرگ و میر شامل طول بی نهایت (میلی متر) L∞ = 71، ضریب رشد K = 0.35 (yr-1) ، مرگ و میر طبیعی M = 0.5 (yr-1) ، مرگ و میر صیادی F = 1.75 (yr-1) ؛ مرگ و میر کل Z = 2.25 ± 0.29 و ضریب بهره برداری E = 0.78 محاسبه شد. میزان تولید به ازای بیوماس (P/B) کل 23/0 ± 15/2 P/B = در محدوده 38/2 – 92/1 P/B = و میانگین تولید سالانه (9-15) 3 ± 12 در سال بدست آمد. مطالعه حاضر نشان دادکه شاخص ضریب بهره برداری این گونه بیش از حد مطلوب بوده است و بایستی جهت حفظ و پایداری صید این گونه اقدامات متقتضی مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the exploitation status of Babylonia snail (Babylonia spirata, Linnaeus, 1758) on the northern waters of the Oman Sea (Sistan and Baluchestan province)

نویسندگان [English]

  • seyed ahmad reza hashemi 1
  • Mastooreh Doustdar 2
  • Ashkan Ajdari 3
  • elnaz erfani 4
  • paria akbary 5
  • Qasem Rahimi Qaramirshamlo 6
1 Offshore fisheries research center(chabahar), Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization.
2 Faculty member in Iranian fishery science research institute
3 Offshore Fisheries Research Center, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Chabahar, Iran.
4 PhD student in Aquatic Ecology, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
5 Chabahar Maritime University
6 Offshore Fisheries Research Center, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Chabahar, Iran.
چکیده [English]

Awareness of the amount of aquatic stocks in each water source is one of the first and most basic information needed to manage of fishery stocks. The Babylon snail species has commercial and export value and its catch has increased in recent years and has not been studied yet. In the present study, the exploitation status of Babylon snail was evaluated by sampling four fishing areas of this species in the north of the Oman Sea (Iran) including Pasabandar, Bris, Pozm and Konarak from September 2021 to September 2022. Biometric analysis was performed on a total of 2779 Babylonian snail specimens. The mean length (standard deviation) and weight (standard deviation) of total snails were 34 ± 5 in the range of 19 - 64 mm and 12 ± 5 in the range of 2- 66 g, respectively. Growth and mortality indices include infinite length (mm) L∞ = 71, growth coefficient K = 0.35 (yr-1), natural mortality M = 0.5 (yr-1), fishing mortality F = 1.75 (yr-1); Total mortality was calculated Z = 2.25 ± 0.29 and exploitation coefficient E = 0.78. Babylon snails have a recruitment in all months of the year and have two major recruitment peaks during the year. The Production per biomass (P/B) 2.15 ± 0.23 in the range of 2.38 - 1.92 and the average annual production is 12 ± 3 per year in the range of 9 - 15. The present study showed that the exploitation coefficient of this species was not desirable and it should be in order to maintain and sustain fishing of this species, appropriate measures should be considered, including reduction of exploitation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exploitation
  • Snail
  • Oman Sea