تاثیر هورمون ۱۷ آلفا- متیل تستوسترون، آروماسین و تابش نور سبز بر تولید جمعیت تمام نر در ماهی دم شمشیری (Xiphophorus helleri)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشجوی ارشد گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 عضو هیات علمی گروه تکثیر و پرورش آبزین، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، استان گلستان، ایران

4 دانشیار گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

5 دکتری گروه شیلات

چکیده

هورمون ۱۷ آلفا- متیل تستوسترون از جمله آندروژن‌هایی است که در سیکل جنسی نقش داشته و برای افزایش رشد و تغییر صفات ثانویه مورد استفاده قرار می گیرد. این پژوهش با هدف ایجاد جمعیت تمام نر در ماهی دم شمشیری (Xiphophorus helleri) انجام شد. در این آزمایش ماهیان در قالب گروه های آزمایشی شامل گروه کنترل، هورمون ۱۷ آلفا- متیل تستوسترون با 3 سطح (۴۰۰،۳۰۰و۵۰۰ میلی گرم در کیلوگرم جیره)، آروماسین با سطح (۴۵،۳۰ و۶۰ میلی گرم در کیلوگرم جیره) و تابش نور سبز (به‌صورت ۱۲ ساعت روشنایی و ۱۲ ساعت تاریکی) هر یک با ۳ تکرار به مدت ۴۵ روز اجرا شد. در این آزمایش در گروه آروماسین ۴۵ میلی گرم در کیلوگرم جیره (79/9 درصد) بیشترین درصد نرسازی دیده شد. درصد مولدین ماده تغییر جنسیت یافته به نر در تیمار نورسبز بالاتر از سایرتیمارها بود. همچنین درصد بقا در تیمار نورسبز و آروماسین بالاتر از تیمار 17 آلفا متیل تستوسترون بود. در مجموع با توجه به درصد نرسازی و درصد مولدین ماده تغییر جنسیت یافته به نر به ترتیب تیمار نورسبز و تیمار آروماسین بهترین تیمار تشخیص داده شد. در مجموع نتایج نشان داد به‌منظور القای نرسازی در ماهی دم شمشیری آروماسین می تواند گزینه مناسبی برای جایگزینی با هورمون متیل تستوسترون باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of 17 alpha-methyl testosterone, aromasin and green light radiation on the production of all male populations in (Xiphophorus helleri)

نویسندگان [English]

  • ali hajibeglou 1
  • kimia allaei 2
  • Valiollah Jafari 3
  • hosein hoseinifar 4
  • ali jafar 5
1 Faculty member of fisheries, Agricultural and Natural and Natural Resources of Gorgan University
2 M.Sc. Student of the Department, Faculty of Fisheries and Enviroment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
3 Faculty member of Aquatic Breeding Department, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Golestan Province, Iran
4 Associate Professor Department of Aquaculture, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
5 PhD in Fisheries
چکیده [English]

The alpha-17-methyltestosterone is one of the androgens hormone involved in the sexual cycle and is used to increase growth and change sexual secondary charactristics. The aim of this study was to induction of masculinization in Xiphophorus helleri. in this experiment, fish in experimental groups including: Control group, 17 alpha-methyl testosterone with 3 levels (400, 300 and 500 mg/kg diet), aromasin with levels (45, 30 and 60 mg/kg diet) and green light radiation (12 hours of light and 12 hours of darkness) each with 3 repetitions for 45 days. Results showed that in group with 45 mg aromasin /kg diet (79.9%) higher percentage of masculinization were observed. The percentage of masculinization in females treated in treatment green light was significantly higher than other treatmens. Also, The percentage of survival in the green light group and aromasin was higher than 17 alpha-methyl testosterone group. In general, according to the results of masculinization, the percentage of masculinization in females treated with 45 mg aromasin/kg diet and green light treatment were recognized as the highest results, respectively. Overall, the results showed that in order to induction of masculinization in swordfish, Aromasin could be a suitable alternative to methyltestosterone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ornamental fish
  • Xiphophorus helleri
  • hormone 17 alpha-methyl testosterone
  • green light radiation and aromatase inhibitor