ارزیابی فعالیت آنتی‌اکسیدانی گیاه آبزی سنبل‌آبی (Eichhornia crassipes) تالاب انزلی با استفاده از روش استخراج غوطه‌وری

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران

2 دانشگاه گیلان

چکیده

سنبل‌آبی Eichhornia crassipes یکی از گیاهان آبزی مهاجم و غیر بومی تالاب انزلی است. در مطالعه حاضر تاثیر حلال‌های آبی، آبی- اتانولی (50:50) و اتانولی بر میزان خواص آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های به دست آمده از قسمت‌های مختلف (برگ، ساقه و ریشه) سنبل آبی با روش استخراج غوطه‌وری (حلالی) بررسی شد. محتوای فنول کل، فعالیت خنثی‌کنندگی رادیکال آزاد، فعالیت آنتی‌اکسیدانی کل و قدرت کاهندگی آهن مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیش‌ترین مقدار فنول کل و بالاترین فعالیت خنثی‌کنندگی رادیکال‌ آزاد مربوط به عصاره‌ی آبی برگ بوده که دارای اختلاف معنی‌دار با سایر تیمارها بود (05/0P<). بالاترین فعالیت آنتی‌اکسیدانی کل مربوط به عصاره آبی- اتانولی برگ بوده که اختلاف معنی‌داری با سایر تیمارها داشت (05/0P<) و بالاترین قدرت کاهندگی آهن مربوط به عصاره‌ی آبی برگ بود (05/0P<). عصاره‌ی به دست آمده از برگ نسبت به ساقه و ریشه خاصیت آنتی‌اکسیدانی بالاتری را داشت. با توجه به نتایج، گیاه سنبل‌آبی می‌تواند به عنوان یک منبع آنتی‌اکسیدانی طبیعی ارزان قیمت و مناسب مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of antioxidant activity of water hyacinth (Eichhornia crassipes) from anzali wetland using immersion extraction method

نویسندگان [English]

  • Alireza Rabiepour 1
  • Aria Babakhani Lashkan 2
  • Eshagh Zakipour Rahimabadi 1
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Iran
2 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Iran
چکیده [English]

Eichhornia crassipes is one of the invasive and non-native aquatic plants of the Anzali wetland. In the present study, the effect of aqueous, aqueous-ethanolic (50:50), and ethanolic solvents was investigated on the amount of antioxidant properties of extracts obtained from different parts (leaf, stem, and root) of water hyacinth with Immersion (solvent) extraction method. Total phenol content, free radical scavenging activity, total antioxidant activity, and iron-reducing power were measured. The results showed that the highest amount of total phenol and the highest free radical neutralizing activity was related to the aqueous extract of the leaf, which had a significant difference from other treatments (P<0.05). The highest total antioxidant activity was related to the aqueous-ethanolic extract of the leaf, which had a significant difference from other treatments (P<0.05), and the highest iron reducing power was related to the aqueous extract of the leaf (P<0.05). The extract obtained from the leaf had higher antioxidant properties than the stem and root. According to the results, aquatic water hyacinth can be used as a cheap and suitable natural antioxidant source.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eichhornia crassipes
  • Anzali wetland
  • Aquatic plant
  • Antioxidant
  • Water hyacinth