اثر مکمل غذایی بوتیرات سدیم بر برخی شاخص‌های خونی، ایمنی و پاسخ به تنش تراکم فیل ماهی جوان (Huso huso)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان شهید رجایی ساری

2 گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

3 پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، فرح آباد، ساری، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی پاسخ فیزیولوژیکی فیل ماهیان جوان به سطوح مختلف بوتیرات سدیم در جیرة غذایی انجام پذیرفت. بدین منظور تعداد 360 قطعه فیل ماهی جوان با میانگین وزنی 56/0 ± 15 گرم با 6 جیرة آزمایشی حاوی 0، 1/0، 2/0، 3/0، 4/0 و 5/0 درصد بوتیرات سدیم به مدت 8 هفته تغذیه شدند. فیل‌ماهیان مورد مطالعه به‌طور تصادفی به 18 حوضچه‌ آزمایشی به حجم 2/3 مترمکعب (3200 لیتر) و حجم آبگیری 1 مترمکعب (1000 لیتر) انتقال داده ‌شدند (هر حوضچه 20 قطعه ماهی) و روزانه 6 بار با جیره‌های آزمایشی در حد سیری تغذیه شدند. تعداد گلبول‌های قرمز خون (RBC) و شاخص‌‌های MCV، MCH و MCHC در تیمار 3/0 درصد از سایر تیمارها به‌طور معنی‌داری بیشتر بود (05/0 p<). تعداد گلبول‌های سفید خون (WBC) و مقدار هموگلوبین و هماتوکریت در ماهیان تغذیه شده با 3/0 درصد بوتیرات سدیم، بیشتر از سایر تیمارها بود، اگرچه تفاوت معنی‌داری با تیمار 4/0 و گروه شاهد نداشت (05/0 <p). فعالیت لیزوزیم و میزان IgM در تیمار 3/0 درصد به‌طور معنی‌داری از سایر تیمارها بالاتر بود (05/0 >p). میزان کورتیزول و گلوکز در فیل‌ماهیان تغذیه‌شده با جیرة حاوی 3/0 درصد بوتیرات سدیم پس از تنش تراکم حاد نسبت به گروه‌های دیگر به میزان کمتری افزایش یافت و اختلاف معنی‌دار بین تیمارها مشاهده شد (05/0>p). در مجموع، نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که گنجاندن 3/0 درصد بوتیرات سدیم در جیرة غذایی فیل ماهیان جوان، می‌تواند به سلامت ماهیان، بهبود پاسخ ایمنی ذاتی و مقاومت در برابر تنش‌های تراکم کمک کند,

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of sodium butyrate dietary supplement on some haematological parameters, immunity and intestinal microbiota and response to stocking density stress of young beluga (Huso huso)

نویسندگان [English]

  • Hossein Panahi Sahebi 1
  • Hossein Oraji 2
  • Farid Firouzbakhsh 2
  • Maryam Ghiasi 3
1 Head of the Center for Reconstruction and Protection of Genetic Aquatic Resources of Shahid Rajaei Sari
2 Department of Fisheries, Faculty of Animal Science and Fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resource University, Sari, Ian
3 Head of Aquatic Animal Health Department Caspian Sea Ecology Research Center
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the physiological response of young beluga to different levels of sodium butyrate in the diet. For this purpose, 360 young beluga (average weight of 15 ± 0.56 g) with 6 experimental diets containing 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 and 0.5% sodium butyrate were fed for 8 weeks. The number of red blood cells (RBC) and MCV, MCH and MCHC indices were significantly higher in the 0.3% treatment than in the other treatments (p <0.05). The number of white blood cells (WBC) and the amount of hemoglobin and hematocrit in fish fed with 0.3% sodium butyrate in the feed were higher than other treatments, although there was no significant difference with the treatment of 0.4% and the control group (p >0.05). Lysozyme activity and IgM level in 0.3% treatment was significantly higher than other treatments (p <0.05). Cortisol and glucose levels in fish fed diets containing 0.3% sodium butyrate increased slightly less than other groups after acute density stress and a significant difference was observed between treatments (p <0.05). Overall, this study indicates that including 0.3% sodium butyrate in the diet of young beluga can improve fish health, innate immune response and resistance to density stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beluga
  • Sodium butyrate
  • Haematological parameters
  • Immune response
  • Density stress