اثر افزودن گلایسین به جیره غذایی بر شاخص‌های خون شناسی و بیوشیمیایی پلاسمای خون در فیل ماهی، (Huso huso)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی. مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان

چکیده

پرورش ماهیان خاویاری از اهمیت بالایی در کشور برخوردار است که جیره غذایی یکی از ارکان مهم آن می باشد. تحقیقات زیادی روی تغذیه این ماهیان انجام شده است ولی تحقیقات بیشتری برای تکمیل این دانش نیاز می‌باشد. هدف از این تحقیق بررسی اثر افزودن گلایسین به جیره غذایی بر شاخص‌های خون شناسی، غلظت پروتئین‌ها و فعالیت برخی از آنزیم‌های پلاسما در بچه فیل ماهی (Huso huso) بود. به این منظور ماهی‌ها به مدت 8 هفته با جیره‌های غذایی غنی شده با 0 (شاهد)، 25/0، 5/0 و 1 درصد گلایسین تغذیه شدند. نتایج نشان داد که تعداد گلبول‌های قرمز، درصد هماتوکریت و غلظت هموگلوبین در تیمار 25/0 و 5/0 درصد گلایسین به طور معنی‌داری بالاتر از تیمار شاهد بود (P < 0.05). همچنین، این دو تیمار فعالیت آلکالین فسفاتاز و آسپارتات آمینوترنسفراز پایین‌تری نسبت به تیمار شاهد داشتند (P < 0.05). تیمار 1 درصد گلایسین افزایش معنی‌داری در غلظت پروتئین کل پلاسما نسبت به تیمار شاهد نشان داد (P < 0.05). همچنین، اختلاف معنی داری در مقدار MCV، MCH، MCHC، آلبومین، گلبولین، آمونیاک، و فعالیت آلانین آمینوترنسفراز و لاکتات دهیدروژناز بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد (P > 0.05). بر اساس این نتایج، افزودن 5/0-25/0 درصد گلایسین به جیره غذایی فیل ماهی می‌تواند باعث بهبود شاخص‌های خون شناسی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of dietary supplementation with glycine on hematological and biochemical indices of blood plasma in beluga (Huso huso)

چکیده [English]

Rearing of sturgeon is of great importance in Iran, and diet is one of its important factor. A lot of research has been executed on the nutrition of these fish, but more researches are needed to complete this knowledge. The purpose of this research was to investigate the effect of adding glycine to the diet on hematological parameters, protein concentration and plasma enzyme activity in beluga (Huso huso). For this purpose, the fish were fed diets enriched with 0 (control), 0.25, 0.5 and 1% glycine for 8 weeks. The results showed that the number of red blood cells, hematocrit percentage and hemoglobin concentration in 0.25% and 0.5% glycine treatment were significantly higher than the control (P < 0.05). Also, these treatments had lower alkaline phosphatase and aspartate aminotransferase activities than the control (P < 0.05). 1% glycine treatment showed a significant increase in total plasma protein concentration, compared to the control treatment (P < 0.05). Also, there was no significant difference in MCV, MCH, MCHC, albumin, globulin, ammonia, and alanine aminotransferase and lactate dehydrogenase activities among the treatments (P > 0.05).. Based on these results, adding 0.25-0.5% glycine to the diet of beluga can improve hematological indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • beluga
  • glycine
  • blood
  • nutrition