بررسی برخی ویژگی های رشد کفال پوزه باریک (Chelon saliens,Risso,1810) در دهانه خلیج گرگان- قسمت جنوب شرقی دریای خزر (آشوراده)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسنده

رشته شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

چکیده

در این تحقیق جهت بررسی رابطه طول و وزن کفال پوزه باریک تعداد177 قطعه(91 ماده و 86 نر) ماهی کفال پوزه باریک به وسیله تور پره از خرداد 1399 تا تیر ماه سال 1399 صید گردید. نسبت جنسی نر به ماده در جمعیت مورد مطالعه 1:1 بود که اختلاف معنی داری بین نسبت جنسی نر و ماده در جمعیت فوق وجود نداشت (x^2=0.141 , P > 0.05). بیشینه طول کل و وزن ماده ها 28 سانتیمتر و 186 گرم و برای نرها 22 سانتیمتر و 137 گرم ثبت گردید. رابطه طول و وزن در ماده ها (r^2 = 0.78) W=0.0048 〖Tl〗^3.167 و در نر ها (r^2 = 0.80) W=0.0313 〖Tl〗^2.542 و در جمعیت (r^2 = 0.78) W=0.0123 〖Tl〗^2.856 به دست آمد. نتایج نشان داد که الگوی رشد از نوع آلومتریک منفی برای جنسیت نر و برای دو گروه جمعیت و جنسیت ماده از نوع ایزو متریک می باشد (p<0.05 t-test,t_male=3.350,t_female=0.959,t_population=1.290,).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of some growth characteristics of leaping mullet (Chelon saliens, Risso, 1810) in the mouth of Gorgan Bay - Southeast of the Caspian Sea (Ashuradeh)

نویسنده [English]

  • Younes Kalteh
Department of fisheries, faculty of natural resource, University of Gorgan, Iran
چکیده [English]

In this study to investigate the relationship between length and weight of Leaping Mullet (Chelon saliens) 177 fish samples (91 Female and 86 Male) of leaping mullet were caught by fin nets from June 2020 to July 2020. sex ratio of male to female was 1:1 that showed no significant difference between sex ratio of male and female in population (〖 x〗^2=0.141 , P > 0.05 ). Maximum total length and weight were 28 cm and 186 g for females, 22cm and 137 g for males. The length-weight relationship of female was W=0.0048 〖Tl〗^3.167 (r^2 = 0.78) and the length-weight relationship of male was W=0.0313 〖Tl〗^2.542 (r^2 = 0.80) and the total relationship was W=0.0123 〖Tl〗^2.856 ( r^2 = 0.78. ( The results showed negative allometric growth for males and isometric growth for both population and female groups (t-test,t_male=3.350,t_female=0.959,t_population=1.290 ,p<0.05)

کلیدواژه‌ها [English]

  • C. saliens
  • length-weight relationship
  • growth
  • Caspian sea